در هوای او در پی معنای زندگیم، تجربۀ زیست حِکمی؛ معنی داری را در عشق ورزی به انسانها یافته ام، در زیستن با آنان و برای آنان، نبض بودنم خواهان تحقق خودی است. اینجا را مجالی خواسته ام برای تازه شدن روح مخاطب و به سان هدیتی دوستان اهل اشارتم را http://alirezaie92.mihanblog.com 2020-09-26T19:24:12+01:00 text/html 2016-01-04T13:29:30+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی اما او سبز بود و گرم که افتاد! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/311 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tabiat.ir/uploads/up_5662f1f1f823460b761fec7b033ee98f.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">مردی که به قول خودش تمام روزها را " زندگی" کرده بود...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خدایش بیامرزد!</font></div> text/html 2015-10-08T19:45:03+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی به احترام مجید مجیدی http://alirezaie92.mihanblog.com/post/308 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMm4o_mHMoZ51LpfDMF8rpO8S5e6brMDPY-ASoux6JNA3J-B7R" alt=""></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525"><br></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525"> &nbsp;تجربه های زیسته ای که با فیلم محمد رسول الله (ساختۀ مصطفی عقاد)،&nbsp;</span><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; line-height: 15.3333px; text-indent: 26.4667px;">&nbsp;بچه های آسمان و رنگ خدا د</span><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%; text-indent: 19.85pt;">اشتم، درخشش مجید مجیدی در ساخت این دو فیلم و تقرب جستن به ساحت رسول اکرم صلوات الله علیه در بحبوحۀ اتفاقات زنجیره وار و بسیار تلخ این روزها که دایم در حال رخ دادن است مرا به شوق و انتظار لحظاتی سرشار؛ به درب سالن سینما رساند.</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">لحظاتی که میگذرد اما لبخند اشتیاق را بر لبانم می خشکاند و کم کم در بهتی عمیق فرو می برد. با این حال همچنان تا پایان فیلم منتظر هستم تا که شاید برقراری ارتباط میان مخاطب و&nbsp; حضرت رسول به نحوی شایسته ممکن شود اما…</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">به عنوان یکی از مخاطبان این فیلم در قرن بیست و یکم، و به رسم حرمتگزاری به ساحت کارگردانی که سهمی در معنا بخشی زندگیم داشته، نکات در نظر آمده را اشارت می دهم:</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">اقدام به ساخت فیلمی در مورد حضرت رسول صلوات الله علیه و اهتمام به معرفی آن مصطفایِ الهی که رحمت و برکت را برای عالمیان به ارمغان آورد، شایستۀ تقدیر و ستایش و سپاسگزاری است. استفاده از جلوه های ویژه در ساخت فیلم و تلاش برای روایتگریِ خلاقانۀ معجزات هم از جمله روشهای حرفه ای کارگردانی چون شماست و انتظار هم می رفت که برای موضوعی چنین با عظمت، ساختی قدرتمند نیز در پیش گرفته شود.</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">با این همه، کارگردان با خلاصه کردن کل فیلمنامه در معجزات پیش از تولد و دوران زندگی حضرت،&nbsp; قصد دارد چه راهی پیش روی انسان ِ جهان معاصر بگذارد؟! و به تصویر کشیدن اینگونۀ معجزات چه پاسخی به آلامِ او خواهد داد؟! مخاطب امروزی از پس دیدن اعمال فراطبیعی پیامبری که از قبل تولد دایم در سایۀ حمایتِ خاص الهی است می تواند راهی به ایمان برد و رقتی در ارتباط وجودی خود با خدا برقرار کند؟ آیا نیازی به دیده شدن وجه انسانی، اخلاقی و این جهانی ِ حضرت در این روایت سه ساعته نبود؟! البته که چنانچه گفته شده برای این روایت دو قسمت دیگر هم قرار است ساخته شود ، با این حال تمرکزی چنین پرهزینه بر بخش کوچکی از زندگی حضرت رسول که چندان هم قابلیت الگودهی ندارد جای تعجب است! انسانِ دیندار امروز در پی شیوۀ درست زیستن در این دنیا است، دغدغه مند چگونگی راه یافتن به ساحت الهی و مشتاق حضور خدا در سراسر زندگی است. اوست که از رهگذر ارتباط و اقتدا به پیشوایان دینی اش در پی تعالی و رهایی از درد تنهایی و بی معنایی است، برای اوست که چگونگی زندگی پیامبرش مورد سوال است وگر نه کسی که نسبتی با دین ندارد دیدن این معجزات چه لطفی می تواند داشته باشد هرچند که با به تصویر کشیدن علمکرد انسانی و اخلاقی حضرت، او هم می توانست از این فیلم بهره ای پذیرد.</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">&nbsp;این فیلم به چه میزان این قابلیت را داراست که امکان و چگونگی انسانی زیستن را در میانۀ تمام داشتن ها و نداشتن ها، رنج ها، تلخی ها و اضطرابهای زندگی در این قرن پر از درد و ظلم و بی عدالتی پیش روی مخاطب بگذارد؟!</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">البته که نمایش معجزات هم لازم بود اما بهتر نبود به جای اینکه رازورزانه و با ریتمی بسیار کند و خسته کننده تنها به معجزات پرداخته شود، قسمتهایی از زندگی پیامبر را نیز انتخاب می کردید که بتواند نشان دهد پیامبر هم انسانی بوده همچون انسان های دیگرکه با تمام ناملایمتی ها و تلخ و شیرین روزگار روبرو بوده و با این حال توانسته اخلاقی بزیید و تعاملی انسانی و شایسته با دیگران و از جملۀ پیروان دیگر ادیان برقرار کند.</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">مجیدی چگونه در فیلم بچه های آسمان با مهارت تمام، مخاطب را با نداری و درد و رنج بچه ها همراه کرد و چگونه خلاقانه در گوشش خواند روش استقامت، صبر و تحمل، چاره جویی و امید را برای ساختن روزهای بهتر؛ اما امروز و در رقابت بر سر پیوند فرهنگ زمانۀ این عصر با دین به چه میزان موفق بوده است؟! و آیا توانسته قرائت باور پذیری از پیشوای دینی اش ارائه دهد و تعاملی بی واسطه ای میان مسلمانان با پیامبرشان برقرار کند؟! آیا نمی توان گفت که فیلمهای محمد رسول الله (عقاد)، امام رضا، امام علی، امام حسن از این منظر پیشتر از این فیلم بوده اند و مخاطبان بسیاری را تحت تأثیر قرار داده اند به گونه ای که همچنان هم ماندگار و قابل استفاده اند؟!</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">موسیقی فیلم هم با آن نقش برجسته ای که در این روایت بر عهده داشت از جمله موارد دیگری بود که چندان رضایت بخش نبود. در اکثر قسمتهای فیلم شاهد سبکی از موسیقی هستیم که نسبتی با تاریخ اسلام ندارد و گویی تو را به مراسم عشای ربانی کلیسا و کانتکس مسیحی می برد تا به عربستان و حال و هوای مسلمانان . این گزینه در کنار برخی قراین و صحنه های دیگر فیلم، اینگونه می نماید که فیلم نزدیکی بیشتری با شخصیت حضرت عیسی دارد نه محمد.</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">مگر اینکه کارگردان به قصد تقریب و گفتگو بین ادیان و به خصوص مسیحیان و مسلمانان از ترکیب این موسیقی و آن نوع فیلمبرداری و آن صحنه های خاص بهره گرفته باشد و البته چگونگی نسبت پیروان دیگر ادیان و به خصوص تأکید بر خصومت برخی از یهودیان با حضرت رسول هم تلاشی است که در این راستا می تواند دیده شود. اما مگر نمی شد از آهنگسازان مطرح دیگری که در تاریخ سینمای اسلام آثار ارزشمند و ماندگاری را خلق کرده اند مدد گرفت و فیلم را متناسب با تمدن و فرهنگ اسلامی تنظیم کرد؛ خاصه اینکه ارزشهای انسانی و اخلاقی در هر بستری و با هر زبانی اگر به نحوی هنرمندانه ارائه شوند فهمی بین الاذهانی در بین تمامی انسان ها چه منتسب به دینی باشند چه نباشند ایجاد خواهد کرد و &nbsp;انسان مصلحت طلبِ منفعت جو را به رواداری و دیگرخواهی سوق می‌دهند.</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">کوتاه آنکه ضمن سپاسگزاری از این اقدام ارزشمند، باید پرسید امتیاز این فیلم برای مخاطبانی که به وفور شاهد صحنه های تخیلی و جلوه های سمعی و بصری خارق العادۀ فیلمهای هالیوودی است؛ چه میتواند باشد؟! شما در شکل ساخت و روش های حرفه ای فیلمسازی به رقابت با آنان پرداخته اید اما به جهت محتوای فیلم و رساندن پیام پیامبر در صدر اسلام به مسلمانان و پیروان دیگر ادیان جهان به چه میزان امکان رقابت با فیلمهایی که به طور مثال برای حضرت عیسی ساخته شده، ایجاد کرده اید؟!</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#404040">امید داریم که در قسمت های بعد شاهد اهتمام بیشترکارگردان به محتوای فیلم &nbsp;باشیم!</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#252525">از خدای مصطفای نبی عزت و سربلندی و موفقیت شما را خواهانیم!</span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:19.85pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 19.85pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> </p></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 1cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> </p></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p></blockquote></blockquote> text/html 2015-08-13T19:16:56+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی زندگی کنیم! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/306 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhUXGB8bFxgXGB0fGxwfIBwaGx4cICEgICggISElHh0bITEhJSkrLi4uGyA1ODMsNyotLisBCgoKDg0OGxAQGywkICQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCw3LP/AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAFBgMEBwACAQj/xABPEAACAQIEBQICBQgFCQUJAQABAhEDIQAEEjEFEyJBUQZhMnEUQlKBkQcjM3KhscHRFTRzkvAWQ1NUYpOz4fEkdKKy0jVjZIKDlMLT4xf/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAACAwEEBQAG/8QAKxEAAgICAgEEAgEDBQAAAAAAAAECEQMhBBIxEyIyQVFhQhQzcQUjYoHB/9oADAMBAAIRAxEAPwDJVx5nHyMegtsG5JHHHHzHMuPi4nsjj6Mehj3M74+NhcslPRKOGPYOI1x9AwHqMLqiZcelxEBjhGJ9Rk0WVPvj0CMQU8ezWGI9RndSYNjlB3viFSMSao74j1GF1RYpDf8Ajj09M72M4qpVg73xYWqZIII+Qv8AIYmMXIFvqfDTx5NMD3xbTKFwCrBgSBfpg+5NhitmlamdLqVPj+IOxHuMFKDR0ZW9HFMRPGPv0nHh63thdMYz6wk3j2x6WkPIJGI1YTiQNtthiboDR3J8j78SPSABjH3mdj92PjvEXEeBePnjuxHkgNIYgehGLTVRHsD/AI98V2rX2/bGO7sikQ8kk48VKYHzxLUedhH3nEQSd8QpW9nUeIx2JtPtjsFSIINWOnFlsvjyMvhLYzoQg47E/IxJ9Gxx3QrCceTi4MrjwaYGOO6lTFnIZGpWaKSliATOwtfc2n2xPl8sCpdgGAb9HJBNp1bfD2sZnBHP8ZDKqU05CTBVG1LB33Ez8jizDFaESm06F9wVJBEEb4+wRgv9HWoQwBCgaCxU6S4uL9rece6vC3A1Eb7EbYNYLIeUGUKLET2F974+fR2387TbE2jSSN5AJH3n/rizmFnYAATF+28X77/jiVhjWzvUaZUWm3ew+eOqCP8AriRqmnq++MW6FGd5k7bEebfu+/A+gmT3fkjoU3RDUNBnDCEcoxUQeoiLT2k7Xx7ymWqMA3MppJAEsJ8jvY3wd4X6pD0xQqEpSCdQpsSSRuCtjc3N+xxD6i4fQQrUoPqJ+I06elR8wSTPucMUKjoX3d7PFT06EKCrmaaF5JMjt3mbDe5wxUvR1FkV62YVlAlSlZLg7BbbkecJhzRanp5YcyOrW8j7pgY8LlqlRlpkaNCtCsYAi5gkwT8sLm3QyMbfkccx6RyunVTqK8EBkWsuv9rARt74XeKenCGc5djUpq0dcAk+FNtUGRNvvxSy+RGlmenqIEJDRDeWG9t4MXjBnJ8YNGmqvRLopA1KTE+JFu8j78Ao9lvQ1S6O3sC/0aVE1FYEHSytYhrbjfvN+2PFSgogGI7Qf2YNcfzlfO5pqlKjUdFpqkJTcnpBlu5NycBWrFt72+QI8jFmEYtUJk3doielGxn78eOW3j78TUUMxI3iJPz/AAwTWhqUyxBAkLpkEk3v2te/jFeeONjsd0BxSP2cRNTP2cHhlWg9XyggzHceRNpGI/oTQSZt8VojCpKC+wlCTAnLPjHk0mOwwfbh4MC8ntEn52vj0eGmLTYSYHjfCpSivAccT+xc+iHwMdhp+in7LfgcdgexPQGpkfniNst9mN9++G7ifBirssq0qPh7AG5PknAj6MQG230iMR6iHRgCDkja0+639/3YnoZPXBGrx+G+DK5B/iuAPiAIAUTF4732OKnHEOWSnUonT1aWabtaTI3EEEYmElKVHZI9Y9ijWoR33284rGmI232xItdyhqiiSGaC9gsxZcemNVlk8vTqgtqJgSe3gG0+SMaKxQoznmmVUUiopBAJIEG4INjb5dsEuNcK0VII0gSHB2U3t8+/yx4r0iF5ZRgzAEMwKqDNiLTEXkd/wxRUPqIdXZm2KnV1fPzhkaWgMi3YW4LxyimpNOhSzFWuZBP1vu8YNUaDZiFpxUpzEoZIDG1jcbHcDfc4A8B9HZjOOCgCUbFqzghLwYUfWb2H4jDrnuE0MvRWlTR6gWxNQlKZaBLMEI5hP+2SBsI71nyUn1Qxce9macQpla9UGPigLIJjZQYsDsY98XqGTJpqwM6lI2+EgxB7+9vIwygaEjlUQqncUgD8p/bj6MwQWlFVipVmAhoK9u0xtgo5a8oOWC1pi16hybU3VWUKWpI0T5UXNt53GNX9Bfk8CaMxmVuADTpk2B31MP3Lt3OB/pf0lRzNfK1KlWmy0EPQpJasFYGm7zsQW6h5HjGocY4vSy1NqtZoVRJtc9gB7k2A746WS37RahXyAHq/h/D6NHn5ynSZEEKCiyzHZRA1EnbfGFZ/jBrZh6mWyxo09P6KkGYRPxOBO+x7YbvVVOtxAnM5pjTRF/M0QVAph5jVJ1F2CybDcQYuVvhlRspmUq5NutQpcVfhBuGBK20e7RvscFGMlsByi9HjhNfLPWBzC8tZBJUTovsaZB1Kdja2GP1Fl8vmqXKyAL1BmQaaJ3UrpJE7Dpki2LnrviFY5ehma+Xyz06j6hTq0216ZEdUgqSCOnxf2wr5fOsleqaGWNHYhF1kow0NY9xv0tuGOCbbezko1auwhwXgHLzZoZmhVLEAlWgqQTE6VkOLEzqAGkzsJqJxhspVNJqCctCLPT+Lw/UJ1H/lj3nfVFSoQrJpdQyvURCzGWLGwMRfYGxx9zGW+m5RWp1KtStR1BEqqOtC1wIJLMCbRsBEYVOpaLEFGMO97HjJesOHVgq6qmWbVMqpXSTv1DYExYe2IPU35NxUHOyjzN2RoOo7yp+qTuRsT2GMsHCawGrlOs7FlIBj3NvwwT4D6zzeWcaHLC/SZKkd/wAMV0pwegl1kMPB/TAL00BYVXiVqKQVN9W4GoCNxbDmv5O6RAK5hpnfSCI8CCDvN8CuEcYPEVPNplG/92CX3nUpFxp7iIv3wwZHjJTKUanSdQiYAct1AsF1ATaYFgAccpufkN+2khV9VemxljSXmszOrFiVG4IHT4F9u+BNWnrMELNgIUQSBJJmWk97xvjRvVdVWp0Fb86xYtcaW06WDNFoEx3GF7L8MGtdTQCDDCCZIIAuYteYk74VJljFVbF76BqAcKY1H4Df5bzMdsR1eHFSKfUNQuZgr4sdxHbD9lOEKEhiDETHnaZxSzuRWbqG1SGlYA/+a99xB39sVJSd7LMUhM+hHw3+9OOwyf0Av+r/APib+WOwPZjOsPwCcihgc7uuqCT1T1EgdiVIMe3viWsiFSyGFa/UNjFiR9nv2uMTUqIDtqOkE2Yt3Pnuf+WIuJELSqIzkF1Kk6YG4iLf8r4mPuloXOkv2DKVVTq5aEqF+IqRG3XpAIcEgTt2wOrZHqmqZQFS+oRGojUEAmSASfuwFo8bqoTdg2kqYYg7z+E9sTrxZ6x+BmLfDoknwbCT98Y2oQhBGNeWcr/BezWSHOLvR/MqRqSnTJQop0rU6Te2nUbE+BhjyOf4ZkOugRUqhfiPwQSJABkSP54WMhVWL1aq3uqalP8AtKTP7sS57LUK9QNVdkLD4VAIWARJm52BO2/fCZZU/bBmsv8ATpRh6uZefB49UcVo5p35ZZUpwUJJgkk6wo3AANvMYMelOB06yczMDlUWk0wGPMqKO4J+FQYGvcgHBhPSuVy9EVK1RQnTzHUiG+Fgq2ky1gfBbEnFMyGIYhhqlKa2EIPgFhtNyB2GBeSb/wBtf9lNwx/MM8M4tzaf0fJ5cASFUzCqkAMxG4PxR+3Ho+mcyr6nIrJEBaelGT7jCN8xBxc4LwpFeAzaoXVoOltQM3P2TIkd5wwcQ4qtJkQnSXOnbaRY4r+k4SqJ3qWhbo8EUwHpOEO3QC17BZUnveTiPjPDspQpQwpz4Z7kfWKzckWj5eMG6fGyA3KXWQbAgr91/kdhhF4lx96dV2C6aoBVQb0tQIOnquZEzHfti3DG6ESnvR4SrV4e3Nout+oqYup9p8CPJgHFvieZrcSrI5mnl0KvTSbsQB1m42bpHYdRuYwEr5lKY00abamP5xaqCA2xE9xJtFoUYYeB0KFJaaVnJqMGCA2QgSSFMQWYtpifFsFjlFSp+SM0JOFh307pqZWYDBHMM1MHzJAEEmI/EYVaXAxladV2q09DVRU0MJapU+prTdYLA6L7CcS1/UlCgEoyaSVFLVKYZhVp1PsVIloIZbzHSe2Muzleo9bmFiCLos2XsABtYWk74sL8lWMfoe+J8YWomYR3SpUd5BLkow0skR8C3InTEQD2wK9E+mDVU5vMMnLkoOa5CO9gSx7gCRHcgdsDfTvBHZdTKSmkhADGozBv2UXki+Hjhvp7WEXpGkdNJZ0g79Ia2owbm5vbFbNmjdIt4cM0tjtw0ZKnoCPQMLYAqfvH88Zh61yQo59amRP5rMQxFP6rgkMBBBGoAkgR3wazADM5aiFgfpQYk3npAHT2vipw0KtQjVOuxDKDqkERYW8WxXjnqQ14PaFstwrJtWORDZg1CpY1JDU6bCJUE+CdvbFHL5vh0AfSKRWkCWDKV1LpgOgY/aEkrM++HLg/C1p025HQGu1NXYDX3IINpjfHkcHylVOVVo8hpLX0zPw2f6wPjv3w15Yt7ErFJLQH9Jrl6WcoChUpuKtJqgMMpZTpuJsWkmVEaY2vgFxrJVaNOvlKi6zzXeg1ITUQai6Ke8OuqQJ3OBPqE1uH1HQHU6s603dTLar6lIYKj6frKJ84eMnnqdTLUeKGpDUkKxVYFZIVCS28KSWkS3UcNcFQKm7IfReXr1NT5nLutTSqhixE04sApBAiWB2JjDRnOHUmRVdCoEQSAQf1hsfv8iL4WvT/AKrp0iaVSrrZSVZbsVabw/cd4N4NrYB081VqZmvnGzLfR6dZlo07spUqV5mnUAApkiQSTcYiONJUkS8v22MFEECaY00w3TaJ7SBJI2nHrPhQQBOiwkbibz8xfElB2Kh0DsgPynbeYPixwH4znVRWbSrlgBpDmQTuBeN4398Z8oe7aNXHNOKaZL9Np/bqfiP5Y7A/+kj9mnjsT6S/BPb9lSpxEmkZ1SdOlTsT5PyAwF9QCsyaXIgAGfAbaewn23jBx2XmhRcX1XBg6TaRvF7i2PHDMsM5XqoraQKI0SARIgCQLef2YucbFHr2Mzk5Zep1IOG8LyKNSr0aeYqGm/UDqUFgZBaoBpERJUe2G/McVy/VUy9IUqtRfzjUaIZ7mPiW0dySRhe4J6lbJu2Wp0nZeey8xAxk6FGmALnp7bDBDiGezFXMhVBQ0hqIfUbmyHSygWgnvcb4a9sZGPs7WLzehszzKlau1PLUmcleaSWuekFVJifdsF+EfkxZ6gepmqbqrA6aamd5ie3b3wrZ/MV8xU0NqZtRGgTOqSZILb3Nzt92H30Zm6eTpsKlZBUZtTAMCIFgpY+B4GFywwx+77LUeRyeRjcNtL9F7jfGqFDM8jMCaZpgAkSAW1kyTsI8YzsZ1VrUwpblq4FJXUxoJ/dAtFxgt62ZMwzZym4ZBpXqETeOn7QBjt3wDGZNVl0rTpgR1ICLzu3/AEwOBRtyRUyqUai14HanmmXXmEl1QjpYHUoAmPEjbviy3qlWozpVQRcMZm5lZOxnsffCPXzGapKeo6CZEuIb5j79u+GD0i1LMCq2ZVGKoIETFzeCbk+wsB8sNlS2DGP0eeGcaKa0pjSpUQ40jSQSbfVWxjzgE1AVqj1BDO56TeENrjtJjc4+8RVA7KrTT3AvH4d8R0czFJocLNibx/1xGTJ1ja8jMOG5b8BXKI6iKyU9APW7GGUKIkC3yE/awD4pmqj1+eCw0g6Ea6qhAGllPYi5PvbENbiLZiryqTAIuwt1EbG9yT/jbFWtlarBnCs31mi/4x8sLwYmrnPyNzZI30j4GPiWbyGdopXrVhRehTZHpADm1bjQEn4ovDbgG+EJa3Mqm0KYED7M2BPmLYv+n+CvmjMHSu5AuZvv4+eLXGuHUqJgOCR2W4j3OGNy8WQsMWrS2aTwriatVFNQgY6VuPq2FvxOGCvw6WB1SFkjax/C22+Ma4dxNkqKZ8aWPtEAkePP78ahQ4q7rAdVYrO0k33HYiJNjjH5EPTdofj9yJ6uXlwCJJMEgSBbt7xiylejSApoZcsRqjbzeCoPaN8CamaelVNVleAp6VEwfMyBAsdJN8AOG8WqKtYN+dpnUxYrpMgHV76riJIG18WMCU42Iy2nQ0cIDZYgGoKgdjFQdhuNXyMAHDNmq9MgJUAJ3URMkXEdptbCXk/UeVamzByFWSGCMIFom0TvOL9b1JSAUM4TUoKw0qfvjzefBwGa1aCgk0gZ6wz1J6qGoYal1BSo01BAOl9VwLCYHmDfCtxX0Wr5hDzDSo1xzjy1mmpdgqrTuRBMEyOkYk9U8QeoxYiSTCi1hvMxMxHbAugalOxqMj9BRTVJTTJ0grOkQwn2xa4jmoe4TyYR7e0moekxrirdwdWtFIAg6bj7MgwTBJB840b0jkab0mp/SFa8uiBYH1ryJNiJBBHiMIH9LmvXZXq1RSamwZ9LkraSpABmbGF+eF4cOzdPNH6I2qoJdeS2kwBJhWg2EyCNsXvoo6bo3s8P0hzQZWdDEE3DfEQY26CtoI2the4txahV10KdJACOpyBpDmNXw/FvB2vgBxwcTQJzwtUVbK+VqQUdbdwsAk9Wn4hi96b4f0RmG0sinXpUFAxLXMWscLyRcoWNxZFjmlWgX9Fpfapf3cfcWudX8f8AhX+WOxV2aHqRAb5t69UpTVCVAbUFIgCZEztckj2GJuE55qDPXKsxVZOkCCzsIkzYAjbviT0iyEZioekGmVB8SP4X/HCz6ipnmIgFmHSBucX+Nj640jK5M3LK2MHAuH5evmuVVfMvVfmMxp1FVSwAbptK6va9vGGXgvCcu9VCnOaoii5rOYWQGRlJIIEkabd4wk+imp0+IUuewQHUNRsFcdIHsSYj5403gvpqrR4hXrQKdEiVVWJDM46pBuIN/mcTlaR2O2UPWnpHJrl8w+XRxmtBqgq7FrRINzAO2ncnCZwr8nucZQ1bRRBIChupiTfYbQL3xqOc9VU0zn0RCvM5bO940kAaVPuQZ+WM0zFeoHbnZqqpL6yqqsEhgRBBIiwvE4pSUcmpGvxs2bCvYyxxr00+WyzRU1ixYFYET8SdwZgEHClRSTOo+xG+GHjHEDXpMTWrFlACKPhAnY7RbvvOE8vAg/H57EeTiILpa+gst532e5DDT4mCsVX1RMEKJkElZItpncRjw+ZUXUhSZkidB9iD+yMLdXUp6ov2748PVPc/dglkiwf6XInTWxgrcSUKQoBa5ZiSR2gAYpLSq1yNKlgBbSAFHyFhPviPgGXapVFNUZmYHTAJIPyFyPljSvTXpPlLUNegz1SByiFaFYgjqRryrQdUbYfDq1bKubvjfUQh6dzNJDVeg4pjdlKuFH1pCtMYduBl6uXbMCqFKMElFUEgAEPUAjVGoWmYA8Yt+oPVGdpmEpCmiRJCzzNl6rbTq3GK/COFDMZZly68lmYqabVNNMs0sxRtiYIGj7PywyUJRVi8U8c5dcjojzmXzHD0P0fLh+YC9RjJUkkmygyFk2B28nGe8a41Xq6i8ANYqqaV+WNNy3o7iCOpqVwo+Bf84STsL2A36vYYWc/wWumZelmqSqpDHUpaKvgqfmZIHg4TkjFqy7xMlXG0vwJvDM1pOl/hP7MOvB+LKiijVtTuUqX6G36ovpPkXGFXiPp8pOk6h7EH7xG+K+VzhHS33H+GKeTGpjXGWNWzSH4+6U3pagT8QQ9Uz9kkwR3BwqV88iue5MHULAn3Gx8fdgHVYrbsJj2nFapVkiZwzBhikVM2V/gecv6nSnBRdIA3G97kTtv7EEdhik/HDphoqKeoo6rp1GxKj6p9xH8cLWVqkHUDEGQY2PgYnerN7QLRhqwRWxTzSZbHEQzamBHUY1QTGw82H8MdwjM6qzDMMawdeX1GwBmI8QbwBbA9814VfnEH7/OPtGt1htovPgjvfHZF7SMfy2PPFuG035eVWogpBkYcnWX1OSqvLMNR0zfSRttiH0xwihSes2cYEU2NNHBdFVdJDVJgSXnSF7dWAdLIUKOZarTzCUU1RRWojPWXUBcov1VuNRPjxg9wnhmTak1MVs3ncwTpSgjPSWb20ydKKJJZjYYN246dClSkH+K+okpoWyripFZUY1apNwslad/iIC9KiD3MmMUcz6gUI7Up5ZVmmygaQd0kGQWO3fBLjnpniFCgrUqtJqahddBaAdkVVHwM3VVII7wYwicVo5rRSOZp0VSqCyVPo9JS0HbWFkN3AsTOG4qjGhWVOUt6AP8ASFX7R/AY7BPRS/0g/uNjsTf/ABOp/kYOD5rlZSNOrW3UBY7kkEnYEBVP62B/EuKMyPXCCEARgNwG+sDuBrAEiN8G8nnSuXqgxVAaG1dlJ7Ae/v4xSoZhWXMUgNQzGlI7hQ1gR+0HDYP2poTPU3YpPxAVCS5UGZkHt5Hef5Y18+peIZqjTGRy2lWQB8y8WaLmmpIJAvc+cJX5MvRtLNpnOaGNSl0UuqBqgySO5mBfGr+kKdaggy1SlpREGkrThBa4JLmSSTaBhGSTfktY1FeDLs1Wy2UrIhX6RUY/narMdTE2Y6t4BtO0j2wTyvHaaqqcwVD4qMBAJtumw7Gb98M9L0E9bM1MxmDSUEnlJTEwsnTrBUSbzY74sP8AkzyiUn0qWcg/nGJJHyAtA8RhDj2ZcU4vUjOeNZkVJ0Uwrkx0kHtf4YFzeLi2+AGV4fZqjaixMJIGk9pg9p+QxczvpzQxRcwCkbqpIe90WBPaL7xiXP5dwkqrC0KPsILDpFye9pwuactGlxXjhc2/8Ayrwr43hhTUXLAA6u4g38dsMvpL6NQyTVsxlqNQ1mZZrHZVsNK6SYneI+eFLM8XNYiKYhSDEneAL/hhg4Z6kNCks0qdR0ELqXUVEk7E95i0G2O6vWicixyTqVjf6eVVBfKZNgCL8t6acydIIEuzLH7huMT8U9S0qVQJVUpVPxinVqPpMWuoUFgNmM4SKnqJ2gsKCyxOqksMJ2Bg2jbH309UzFRqj0SRTp/pKh0pST9Zth8hJ9sMyyaj7UVOJhxyk5ZZKv2MQ4oHCzUBUyrEqddKNwDEnV7SL4u8J4jya6HLlGoMOtYCrzAYB0XIsQABvGE3P0NLtTWotRhfmK3S4aGOkHspkT4x8yOcNJ2kTPxA7HwfmPbGlF9oLsjFzQXqScPFm3cG4sK4C1CBUDEIwsHgXGmZBA3U/dir6ryFR1UUnHNW+ggDWpMFQ2ynb5xfecLHBeKrmksWFVQKjQqAvp6NW2ptlki4Efe8/p6IBP5wEFT2JHUDbt+zFecerFwm26+zC/UNdaPS3TVUhXEEGfECwt8/YnC8uUWszsxNMaZTSJkkwoj3O5w9flhqhq1EgaagVlIi4WREn3MxHbCI66lGwYGLiAQALtFp98D0Xll3+pnLGolUuVOlzI7EGRGI6lPFrdNDqJmQ0iRaPw8D54qck7Az7HCulPRHe1s7mR3tj7M/PHwp5t+7HaT5H44Hv9BUj0Rfbv8Afg3wnIuro4AdkYHQSo+W5++9gYwPy9Mqbi63EGGP6p2N/wB2D9X0BmHpmry2sAxSQzdUElmLQsAySAbY7Hfa5E5ZR69Y+Sb1PWy9bLGrVFGjnBEcplJqzY6wtgO4vIjA70Xx0ZPMhmUMCCB8j3Hvi5w70Q93ekzU0Ul1AJ1ReFYRcrJMT9WAb4ZuNfkpytOnzFzNTqk0kjUzi7BEFizaYA322xYlPdleMNUaXwrjdKsBVSqOXp1kRsBMkn+GM7yPFqdfh9bKRdmqv1sqmkKjNUoNDkEwYWFkiRhLyXDalJazRmBl+XOkwr3aNNQDUACVa5A2vGLueoZKmlOq1TN81pCoopkGAQSHYAARqWLmfuOAtBNNrQO/oWp/o3/3b/yx2DP9OcP/ANRb++3/AKsdg9g0wDxPPaahFMfmzurWIMQbi8TFsEfT1ZNVINVcuWg00pzqBhgJFwdUmbgAdsNec9CUqt/zqy9woEiTv4gT748cLWhwaq1Y5atmJBC10YMVBN1INht8Q7b4r4+XD4ofPhykrYw+n/SL5HMJmmcAMND00B0gsBqqOxJm6i0Wk3w/Uq6tZTt/jfY4zTO/lbyugTlswSRdTpEE/VN+4vhHyH5QKlEkUMuIZyaaMSSpPwhdIHSLkqPi7m2CbWTZzxSxaaP0Dnc0lKm1Sq2lFEknGXep/XlSsAlBjSBAJAu3uCY/YLYS876lzWaY/S6hAUGFWySTM6didgJmMWuFhG0L0TMkk9RBtubH2x3VLbIvY0+kKd9bs2rc6lEFYgAdh92JOLZYZhmqIS2jcLbSNpixge1zg1wvLIFCWIFrbE9sSJQRQ7EimApd4HSAvmLn274ppy9Tsy85LqIj+n2qkLBXVs2n8dVri/fC3xLhVfJuQ+karKYBRh7Ez+29sa7wtwqK2iois0gPv1N02uRP2dxOCnEsnQzFI08xQLIfqsIM+R4PecF/USUt+AZpNa8mXfk14Aubr1Kua01MrRpklXHQWPsIFgGOC3GfWWWbKCllKAoDXqemvRIU+UF9Q77jxi6vCFy1LNUMvWRkrCBqYJUQACBtDRcz3mMJ3E8nOkCgyVisvpE028MjD4ZAJgwcX8PWW0UsqkvkX63Bkq0KeYUaJAM1qqqoc/5tLSzbnqC27YF5bNirUROVqnp0IeotI8iAQB8Jthi9LVhXomjX1GpSZaqQoqF1A0GVa0qIg/K049ZnhCZvMipl6T06AN2JUBiAesAHUASQNoMHbFpS8plRuifIZhsv10+sopp0pOhqZ1F9LKY1yh+rqgiB2xo3p+oWp816QpMyg/s7j/AuMBMvw1abCrUqI1UlZLL0rYqFZyJIBnTqgi0e/r1DTfMUjToVSpP6WtTkkR/m6Y21GNu3fFbLkiHixtuzOPyjcZo57PKtE2orpqVbw1wS0AfVMgecUOG+hMxU0sw0U3J37LvMna3tGGxvRzIhUKaS6gdXxVCO8sIlgB8h74c+CUgkrpLiBLagTtF9jMAT88Vp51FUi2sO7M6yP5OaTKx5tWZ03VQIH1geoH5G2Fni/A2ymuQa6EAhwAuknYkbQI3GNw4udCBlOltSgRuROxnefGA/qLhqVlqNSUl0EFCAqta638i/3jCIZ322FLGqMQy+Tq12FJFl3MLFzO+1gO++CD+lQp0vXAdSIVKZqSZuCVaARB84cuH5UVgGy1OmDS6SrCA1yFE/aF7E+wxH6q4Q1ADU3SVEkdOk9VyCZQSDBuDGNFKHlFByndAfhWRo1CxzINQQNJ5jJAWTbSrwPMgDDbxnN5ejkcvXo1q6VdWikrugJu0q+oadCgt1RMERhR4RRqVRUXJzCkKzjV1Kx2GwiJgsLye2CeT4FUy/Mo5nTVetBoPqBfWJPKJvD6TqABuLbYXNrQ2FryLdH6TlYejWqLq7LrJUK9hJs/T1CJkQO+G3j3qrKNSQnNOHQdGhNTtES0rpFNiSSQQBhSGkVatOtSZaqoWuxEFCPzQAnSSAw+LePAOKeYApOGQHdagWqAxuuoT0hSpB2G4ifOD6WcpNDLw31VUq81qJ5U02ZnqhNLOvYA9CtBU6t5kx5BcZzJXSCWdUAKsDqOo7ksBeT38CMWuDcfagz1EWiDUTQAwNogago6dRiLiDbxcbnqlWtzatOmpVWUOUUCC5Kp09pK7Xg47SITtl3/Kz/wCFX+/U/ljsL05j7J/uHHYH1F+RnRG51UGpQXZdTCBBgRuDfvti1SWnDjRLRG/xg9t42MQfOA+WpjUoK9Kl1Ll5BiOwEEkzb2wa4XQDM7aSLtLMBIGkAR3E9p8Y89jUrpG/k6qNi9xj07SqAVAwGm7cxzCiOnvEi24MjAL6LlMnWgmrVqVFAEFQQGFgvcTuTG334c+LcOy2oE1UkyjUqglWLKIPaGEi/wA7YQ/VIOVdDqC1isNyyZ0xAhvEEiBtjX43HyVbZmcnmQl7Xso+qOGvTaqzmmSGWUpmRTkxoJi5HkYKelcqlb82ykOG1LqME9JM/IETgZwPMBWYQv54WMW1dt+8YZcq/MqIQsVKbKhIOwgkAHeSYiffCOVyJ459a1+Q+Nghkhd7LqZmpRZVLBiDAKkX77du4nDSlBatBmZQq7vqJGorc7dp7YB8yoKoZ0R9RgkJ1rG0t3/ZibifESG00hpEAMmnqMm5ibzhK5kJryT/AE04uhoyVRWQD7QMg2957e2JnpqIgHYXudtu+AfC841RrAyKcaz8KxMnTuTMYL5yq9MFkGoREj38DEuUasHq7pgfjPB56rs4vIAB/wBq/cbWwA1uiutRG1AxOqQPBH1WkGD74bM2HWksD4j1dekye8xb9XEPFsohTXUALaDciZi9x8sPx5Y+Tnb9rE2hwNMzULMlYVhctQenJE2YI+2wJdbg40HhGUp8pEENyxpAYkxERrJAOr7u+M+6qDUcwKliYEA9MfV9xgjxT18Mw60KA6SBzwRFUSSGCg2MWJbxtvi8srkUp8enrwFvU/qJ6AdRUQk/UKXEkKrWPmdJM6tJ+eJvTzkBdUjYaZtJlixmDJuZO+FH03wOvWAOZq61DSAwEhpNgd40qm+02jDyciB0oSCIJJBiNonGby82+pexYlGJQ9QeoVSo9BaVSo0XfSTTWb9iGMC+lfljuB5hKmolGoMhANMkKY+q47w0/sjBB8sHeQrlk+sEsdyLk3wL9R8GbNMqgGmzAAORLKFOoqCIKg2JM9sJS1YVrwF+M5ZqyOi0waiCaZf4S2+/Y237TiDO5s1EBaidLQtem8aqcQWBOx9uxHfBXhVKoEHNWCFgnVqJgwDPuL4+cQopUDedJWR7jvgezSF+WY76mqVaWtqDlWAsQbaCwtPcgab+2F3j9LOVqCZjNV3qqXCKNxMSQYgCBPbuD3w4+v8Ag5pZIk/UIQX+MMBf7mnGeNmH5Qp6jo1BrExMRLDYn9sY1+LkWSFoq54dGad6F9ZZamiZeorSFI1JTLBoMCQN5nuLYcMxQpZinUpZXTC6ain/ADdOqjK6qUEMsgXItBPfGD8OZ0djSYhgu4sZsdjOGz0J6lOT4gqV3/N1OhpaAuqILbg32+ZOHzwJLsitHK3LqA+PFJDIHHMXVVRoZQzAGQR9oHbtAvilpECdWwG++0X+U/hg1xzhNUtK0wVMkcjVUCwSvLYgW0lSBP3YX35gZUPxEWUgqfuBAn7pwUao5t+D7SpiZX4gbzcf88XMpw5yv5tpgnUBt2IknxE+2BWu+JctXZSCDtJM7X8+N98LyRk1oODj9jb/AEsf9UT/AO6OOxD/AJSj/UaX4f8A8sdhPpv8B9/2aFlOFkqlNxzFCQdZ1AkGZJ3LT/DEfEeNLRJonUpZdSkgEAyBJv2Om3ucHaqqvxNA8LuRsPfxjPPyiZRpWoslJIiTJBFwB/DFLjxisqs0eS5PHUQMOJF9NWtTYI1YtmKgvBgaWAvAQGLWM3we9X8JUrSqM5qqZKssSVtEEbztFu+F/wBPcdWgyB1d6bHTVWxXlNu626QCRN4vi3XSpka9RaiFMpVqHlsB0CRqGjbpIP3XxsTTSaiYkUm7kAuIowqaCJqGyi0KN99hHntGLnAM6FchyQ7HWCwlaniJ3HuPuxDT4kKVRuZR51QrFKlshJNy/ciIhRYk4qcfyb6KeYrkNUcspg/Z+GALKoFoG334p5MCyxplzHmeNmh5XjKNYlqUjYktTY+xF1j3xfy1VK4AdWENpV5nS3gsNgeze+MhyPHqlM36lMSDuR4J2OG3hPGl53MoStNlHNpsekSDqnxeII84xcn+nuDejUhy1JLZqHBhy4DNqXYeQdiD2OCVWlTDpUJYaQQoBMEHyveP2YV8rxakdLIZWoOpWYa1IIW/kjz4vgw2di7IbfW7x4/HFaM3D2MKce7ssVM90kqSRvqECwO0HCZxP1Gj1wq8yCNJBgDVt2N+k7eYx541xWSYGm3SGW5J7fq3wqfQnD8wKagUyYiQR3I3tGNLjtNOwJ46pofzwepUyzsoKhV0gMNJ1KbadoG42xnWYoVOU+bUqaTMEaW06jYkLFyNpBwy5r1R9GoojVWrMzMzhSSpUpCgMbgq1yB4IwtJ6fzFXJ5d1WKLVWFQEzpCsTzBO1tQnvONPjKyhnkx84ZxG9FioBcEnl/ApOiAJJN4knDDT4lqzHK1dOkH9t8ZYcw9DlprBFJyVcbsrEFT79OCua4x/wBoFRSNSix9pmT7kdsZ0+O5ZGXVKKgjYstAFtseqddWmOxg/PCHl/VYpoD8atcEH7isdjgxwnPtVUlahLFgZKRA+zB9rTgO3VbFSxO7GZ3ws0KlZdVSoqgsmoqOzLqHfcaSt/bB3NvA32wC47RL3kAAEAG0ne5+zIEgDtivln7qYWKAh/lazyVMrQZXkMDGnbsCY8g2jGcU6pNMCw0gmSSZ72Gw/wAXwR9TcQcmqttIqmI+EG4bT7agcAqGY6NMx7jeIgg+3eMbnBiscKZS5e5Uvolo1wrMQx0kj2H3x7E/ji9xnLuKipAJdRp0n4iT0kE9yNNvbAmoLe3j3/wMX3dagVahOkIFEbiFtE2scXXKynVOxhoceqPXTONVC1AAuYJP6Qq0amppEoFChpM2ntgkPV/LNTLZilS+h1OpVuxo6hqGjVfw2mI7AjClwThlevTqrTVStM6ywkNOkjSp3Mj6vywV4XzaC8qrQVXczTrZpCAgBCkdW0EAyJmANsK9vgNp+Rm4b6Hqhi+jLuFWQH5iyZbq0xqgyI7CI84D5jhDZSmj1KZLtK2JhtW66bmYteBcG+DlHjmY1NUq1apo6ddR2NONGoTo1AAjVMae31ceVztGq1T6QWFKq6klazNpKGFZWMixGqCAD2wKvZzcaSE3+nav2K/+8qfyx9xrn+WOV8f+LLf/ALMfMR3/AET6S/JbzDkxBIG5AuY7H7/GFb1h62pZd6VOmgrVKdSWDkhST2kbkGD4kYbUUEHWIUiWNxA2/bHzxm/q30VmRWZ6bCrlWALM2nVRUHYSRJA8bjfGVxPncjX5bfSoixW9R1Jr01006VZ3ZkHUi6rHQd/cDaw8YYM1w5s5ToD6TWqrVJCvVLRVdRslNj0hVmXsIG2APHuF0aXLVMyjgIdRAO894vMWj54YPTno6vncrzaZKrqIQF1GsaVB6osoIM+Zt3J2eyRjqNtIF5XhL0KyMzEFr64LCBPUuodQsApsMQZ7OGoyvUbmLeQ5ENBsOkjT2mI2warcNzGTpotShVI0EIFuC0zDQCWFhC9h4wqZimukMWBJEkAg6e/1bT7HBRpKwJp9v0U66gnpQDtYliTt99/bHtQ9JrWKwJ/n5GLfBadbnUqlPUrajyyPiBAPfYHe29sXs9w1kqs7FalNo1aWkzF4kf4vhOSUG6Zax4ctWl4D3pXj7anraVeqoVaiQq6kEgt+tFj5AGGvh/G+YQ606yUz8JYDRp7E3te2Mm4ppplKiVKbFrlVM9gTIGwJmMMeV9VawsGwGnlk7e3y9xjF5fE+47NLj5r+Wgl6jqBPgkaiSQxuTf3MCLQI2xV4PmU5LhnIJI1kAk6QdibWMmwkmMLmc4izk6id7fyxVfMtojUdO8dp/icWePx2oLsBn5Fuok/Gc6jywWCtiw1XAJAJBMCRYAAY1H0tmjTSjlme65cMUP26ja9JjfpAPtJ84zT01wg5lzq/RKhqVDOyLvbybgYNeneKVHrZiu1QUhXEqSYI6lUL9ygfhh87UaRWglJ2wr61qIuZDECHpiD2VkGk28xBwqvmir6pk+9wfxxJxDPVHcUywdS/SBte2obna5OKLgAsDuNhEgi999sdi9rtjJyTXVB/IZ1a0UnqCk5MpUYwo/2WAtvths4b6hq5YGjXdHEAU6iqRtJN46pxn+UXLtHNZlg3CjcfM7fdievmEB0hqhpAwJMwN4g2nAzxdm4rwH2SSbNGT1TUZGNuWDZtr2sZHi+K3qL1AgoTzDqPw/hv8v4YQMzxUuApIbSTF5G2mcVc5nNToCwLyplupVg2kCZFthhC4S7psJ8hdNENTKOaio/QGWwC6mYGDCqJgxBvtfwcQcT4A1IK6HmKbEW1KYJggHwN9sNGR9VVaeqhqphmZwzVrUIKqFOkL7bnz7k49NXmi7ABKbNocAmpdQdep9+oDpjsT2tjYjjXWvBjzyS7CG6tHwNHyx6yya2UTBNv4YOVq+WFGnRNOoKqPJrhpsTLLo9rXHe+LeQ4WtRkWswUVR0sEJcRKidIJ7SbfzwNBOQX9J5mjSEHmM4JLCiNX+zDDx7m1sOfqevlmy1EZmstOiHVGDAMUdbnQFUlmGq+qVAE4UE4I+XrcnK1XWjVo06jVNE1G6eo0xEhQQN9ojDTmPTmZq0spVoVzWJVmVaxUE6xLEsDAiFEAecIWP3dr8jPU1VBziNfI1aBy9TMUpqUBy3qAfBYKw7fEoMbyMIf5P8A0/z2y4Zi9FSahFtM6SaYBBJnuV6Y7jBHjTfRKVBhCMoqU2lBNOr8cEmJQ/ELQSZB3wq8U9W5vJZpyKdGlmIGoU55Uso69IOkuykdWCUXWmd2Te0b59BXx+w/yx2Pzh//AKHn/tn+9U/9eOxNMLvH8G3UxpBNQlVEk+I3JOFP1T6gy5FRUR6miBUmy7AgAiYMGdV4iDj3+UbOtRo6Ep62qEopLbSLwBc3jCN6b9RmgTLgKtxRFMtrJOzOQSijc7ztivxMK69pIfy88r6xdHVfR81umqKuplK6RNmIWDMHVNgO8GSMbx/RWiktOl0qg0qsW29veSfnjFcxUzT1EqrXTMMxDUioioGLyoYH4ACGJESAvvh8/J56kzdRqtPOwWBhHBAVmkgr48R7RizOLWxGLItX5Gvgdaqr1FqEBVMAEQSYBOkfZgi95xn2f4Qq5utkgq08qTKSIAc3dZJux1ACe8bRjS3P5xWINrQQIE+/fz92FzPVaLtzai8w02JWULqrA+BdmEAx7Wwq/wAB5HbtmcZjgzsyjLIWIbVSQH81oAI5jNM6yQx0ibkYlynpDMV6i5XmKoemaqMZKsQQrGAQQLgSZuMNWd4ormoGrqCFcUqaUhTCWgxN1bbe9xir+TzhSjMioaxNc5aouhqut0ll2UnpUWgbjVfA9FQb5E3JOybhP5HsugJzDGs0iIJVfcQPJm5wQ4z+TugaX5tUowtkiQD41bgbSYww8M41TghIKIdKwZJAMaiN9w3zwP8AUfHl0adwYnSeznQoMi43J7C2OUq0BO5bZifEfS9SnU0qdQuZB7BtJPyDGME+FeljqHMVjPTtYEfWt2HgXMY0zhHC8waYOZo0wwWy0iCCoMqkxcnpJkxuYwZp0aSuqsPzm8iLSs6mU7eP+uD7qPkXtmc1PS9c66OXVkpO45rKw6ltKwfL3jaJxHn1yuWpfQsxpplLt0sWJjVIb4YIiw2xp9QsrgF+WumwABBAkszNEj5W374X/V3Afp1HlOGOlSKbiZ5jfDMQCNO82wOphJuIh1OG01oI60mSpVbpVXllEaLwerVqDgdhG+AfFcrpQmbAqg6QpAjaN/5k41mplUcBGYZdggWppVQQYQLM3B0yAZE4zb1nw0q68u63IJa7FTp2gH9kWw5pdaBjJ3YuNT7i497H3xGyEgiP24M5hKNVNYEbEwZBAkEKT3Jt4tiDgnBmrty1A1A6lDCGIBkiTFwvnfAdaQbnZ4yOSq1CgCO6gxCi5iJt94k++CuZ4hkWTTWoK1VSQoDFGW9kZgAYgAhiDvsYw18F4JUDKjLUop1s+glSR3lpIOrpATvAPbFl/SyVc2RTpq+lIqpVWU0AqEZTE62GobmNIxCkmwDPvUfCaaJSehXNZWgCm8B0tJBYGIEjxuMCqWWrKxDKQJhhqFwtzcAjaYbsL3wz5n0+yZp8vqVSlQyJhYOmIn/Y8+IOLScMyq6ZrUnJLDSZgAA7sNrA/O4xYS0IlIH+s+G/RainJiFaipzCWLI09J6pI1hosbnV90XpjjmiqhAYVXI1jY1IJMz3O/cT3wy8J9OZiu71Pza0qulEDAlimm5KtYFQAY7asA+K8IFHiaUafKl2NM81Q1JZJXV7Ei4HY7YAKm1tE3qJ6j5hWSqeqk3KpAsWDNZ6ahRJG5ANrESIwdyv5R0pPRFMKlFYQ8xb3EPVgSyi3wg4U+N+j8zk8xyhUVldCKVQuS4p6oJQC9ibgeT5wrZik6sQSGgkal3IFpE9sTGqpnU787Niz/q7IV6tVs0JpRSp8urTXVrDNDBfigBtRm0GN8Q8G9B681/2srXSkgCE1GZSDIm4iyEED39sZdw5qVNxUzaVao3VFYKX/WcyQvyucNHGPXNaqi0KCU6WVIAQJq1AgA3Zr2M7AYhrdIJa8mq/5D8M/wBTofhj5jFf6Rb/AEtX/f1Mfcd6X7O9R/g0DjHpMZ3OItc1EpKCFIYamaxKJPncn2xe4l+SrIgB6SVzFyqVbkAbDV5Pvg5xvh1KqKaOhVQ2sMJkGIEEXBvhV4l6KqQR/SeZWiqz1NZQJIFjJjFPDl6rqy7nwuT7IXeGmhkaq5impKXH5yooqQ6wwmLFXUC0Rq/2pwc9BcSyNTMPUMK1IjS9XTJENcNPYk2MxC+bp/DMkuUzdLUlOsGJReYZWpzF0hpAMCSs9xhu4n6ZyyBKRC5bNGSgSmz8xiQIJgkpvAAkAEmMXZutFCC/lfg1c55QRJW4lb/EDtGIM/WouhRxTdDcqYOxsfnOMfqZGvQoNlXWpUpk6lqZdp0kGCvVsBB2xGq5hmQ6q1SnTpL9UBgOkuVE7QDpJ3Iwh0vI/s34CvE+HLSq1qoemQlUlaWv89UKlSGJ06++6GSN7Y+ekuIVc2KhRlovOl6iUvhW3VJJ63DFQvtJww0eCo3NszKz65qOC4IUdPTtF7yLWjA+j6go5GiaeUoh9Tl2jVpJb4tRiVgQBM2G2FyzJ6QSxfbG3hfCkp00RZqKCSNcCJJJkKADG0RiCt6ToHM/SASGKwVJOg20i28CT0zFza9qWWz1WoiisoXWBrSlcKpBszTeRFlvffB3Ia1iV0KANN/aIj5e+E7WxtqWkeuJZ1crTp8zWadk1KLLcaSxGwO07Yo5m9ZnNdFBA0hggKoIZtJI1RaWn9mDtRwVIOmDuDEDuJ/ZhR4LwWhVNRmSm1QsesL0dSxouTJGxvG2G9XJaFtqL2GUDjSh5jDd6jBQrgyYUiwj5SRizUpEANTOkAEKq2An27gmL4G53ilKkhapV0U0YA6g2kTKoBCxuB0xacFVrq6llMgeBJPj5YKqAtMUvUGSfl83Ly9UDVrJJD2uGPdVPsbkAWwPyPoZqtNi+YVzVUNKUtOlSCNKg/VkkxYk3w9V6S06ZL9TxIQKATplgAPhmfcYXeJ8bpU6pdqoVT1Gk0aySO31xFrDckRhsbAegDnWq1k+jVctrqUlekCDYEU+l9o1GQYi04H8D4DVoV6ToOc2pgdJHRKiA+qLNNoGGjMaqlOjUr0XNQDUStX4WGymQNd7bWJxRzwKomhAOsgooLG4t4FgAJPUI7CcFLaoHHfbRPmvUtZH5f5ler4WLabap6vu09Km/nbHypxqoK9Co9IIKgDaRUI6lDAajoEQpB0tBt4wRy6UG06qY5rIUBKnmkg69Ks32TDATtOBnHKjpnaKhVrtepqKmSVBBK3ABAJXvIwqEEnQUpOhU9aZqk1fTXdy/wBs/HsI0MECsA4YaheAL4F+ovShXP0qGXiotamGWX1Bezhm7DVff6ww4cezy1KFGg9GlM71OorMN0lp0iG+Em2B/DEWigqAlAgfkVQv6RDZjExHSN++22Ht9UBHci1kuPZnLtUqZuoGSmVWlUpwdZIIakAQA4XTOq2mTe+KuR9QZNsymYGVqmupsxcXN+o/VVoYme8CcJufzDOyrqZkWRTBMwDvHiTibJ0zIMiJuAf2z7Y5Q0RKTTH7Nf8AbWVdArfR6ygl2U1HUKJZlAARjIkC3zwqerM5RWkrU05dWSumoAAhUE7rIadokdrbwKzeaCVzA0g00ECSKjTN4+Fz9oWttfB9aWVzeTq1Xqct2IFRRT1tAaFZgBIe06hve2JUaVEdnd0Jedygag2bmFL6EBIJ1ABiGA2sZHYwcUctUMBCFKqS3TAJmNzuRa3jFmrw6aLvRdTTQnWpqKGYWh1Qwx+6/tihm8sVA6xcA9JkXE7+RIB98S3ZKWj7b7D/AN//AJY7Fbljx+3/AJ47EUwtGmZfiNbh9R2zVdk0C2V1EyGFtKkaQBtY7zjQOMjn5QmmNfMo2AiDrETe334j9XeiMvxCtRq1qjKKYKsqD4wW1AEnYbiw74YcvQRFC010qqhVA2CjYYzslS932aOK46+jHeHCmtSmmcqZhM0vSoVC4gRoYkiJgBYUdhJxoHFuGnNmnVfmUnog8rSy8ySBDExpkEfCJ3wwZqgIJ2MbxfFLL5diG0EiQBq77duwjzgZcvJqJMOJj2ypkAKos1QRK1RXorqkgXBACk2+IT74C8d4MwV6tM1NVRClQISASRaF7qYgybdsNVLKEAhjqGwnePn3OBvEObWptTpDqDDY6e97kXJE28nALI5NWG8SjF0JHCFzWaCUBVOqmtlUQpi+pyDJmAPmRipmshXLsvLq8+mpeqpHSFLGSGYy2nswBN8OnpzLvkpoVmXllWNIixgMW5ZbuwGmPtX8YqcWqJm2WqlNpUEAknmDWbsR9VQy6TvEyfGNWo5FoyO0scvcUuFnNUlplJq5eremtQjUGj4SdxGwvf2wz0c3XqE1JXmFRSFMA9DggwTMSQRPiMLHBc3Xoo6FmdFZiDSZWCG7ENaGBazQJUn3xItTOPNcNVpBl+N4VZJEgKPAnq3xU9OV1RZ7xrtY906i1grHsIMTp1kQWvvA2J84+8XoEUW0qBAlCJttY/M7R4GAPp3O1eXIY1KALaC6gatIAD0p62EyJcnV2tfF9s/V+kaqlLlU3PUTVJYkL0KE2WQDYfWnDIY2noXPIq2HTklq0QlSWUqNU7nvPsZ/difK5ClTDBRAbqa+58/PFDL8apNSDy66l1AOIbc2INwTBMYIHNqFJ1CFF2PgXP4DByiwIzQF4vSbmCqKpNMQeWV7fDY+P24CvTTNZlab06egCdbrqcv4Vj1ABrQPB9sNOaypekoEsY1Ek9XkfPtgNnKNNWRbzE+JI+e0kmcOx01RXytxlaBGQrNUTn6wOXUbnKNiZ07WiCJuBscVuM56mTUCBg4KiRcHR2EEMDJbuJjEedZkrs+Woa6lSm5AWFdmHVc7MJIjubjFvguSrDL0zqb6TAZpUKJMOwEAe6m1jOJpBwl1kpEPB6tM16uXOs8pVglW0qWUaoaSe4gajF4ntN6p4RXL0665jRXpjSrRsGAGkCbCRLMxN4jBbNU50VIZeWWB5ZYGCoIUR8SHSSRuCBGKPrPL5l6Bc6lCJzOXSYB6kGDIYaoCmfbCl5Gy/RknGs5XpurVKhqmrTVzNhBPSLfKZ7iMM1GqmYyZeAnLbS6K0iCupSsnvebWM4Vc0RUrFmjqKimgJKjt3JMKDMTjU/TXpl6VE6yoH1NKgMw2UsOxI/fiOS+kN+RmBdsmtIzCpQYBS1hEr2Ji3b/F8eqjEEaWEavNvn+OL2ar005tGujcxS3LdSbMWFmHcFe/Y4H5WjTJEtqAMbEWJib+N4w9O4piJak7K+YySvTZzXC1U+BCjHmfquLA7ROO9OvXpOa9NzTNFhr6wszKxBJ1bnsd8M3rLgHLy9HRr0hWYEAfnNhLAfVCA/KMVeF8Qy9UqlVUUAnmCopZWEDQilTrBFxqJtgFKL+zpKSV0V8xmOe4K0xVY3cqgRqhgm8XIBkEg3tiMzSo0a5NBlpzK6l1mGOlQIJFyTBBm84uceoLlDS5XNTL1gdSAk6BIkox3BMEjfaceKHDvo5eslajrKlaWkK6kEhSdTCNUTYwykR4wfZPSFqLW34FPk+/7aWOww/5Ij/Sj9n88diKYXeP5N4r74ly/f5DHY7GKzb+j638MVct/PHY7C/5IJfFn2p8Q+eKmV/znz/icdjsS/nElfFgz1x/V6f9vT/8xxW9Mf1mp+vmv/NSx2Oxq8X4sx+b8kDOPf1xvm376OIPykf+z6X9mf3vj5jsOXhFf7Gmj+gyH9jT/wDIcW/W+1L+3p/vx2OxEfJOTwVcv+nq/wCPGLuY+Ff7Sr/wWx2OwcwMYxU/iH6v8sI/qP8Ardb+x/i2PmOwGMbl8A3j39Zy369H/jJhuX9Of13/AHNjsdgn5A/ifMxv/wDUp/vbFH1FvX/7uv7xj7jsJ/khy+L/AMGGZvc/rN+/H6C9J/1ZfmcdjsL5vhD+N/4Yd6r/AK3mP7Rv/wAcCMpuvzx9x2LsP7SK2T5s13Mf1TK/91f/AIdTGN5j9I364/jjsdihD5sty/tI1P8AKh+jyX+Ps4WPyhfp639uP+DTx2OxYx/MrZ/gC8djsdi4Z5//2Q==" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwVQiR6ClCKYoS-y4YUWONpLWz28DV2Qh2ZVxcJxuNEcixXH2f" alt=""></div> text/html 2015-08-13T19:02:02+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی زندگی کنیم! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/305 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-3Ofb3cF5Ba8/VcztDKITaaI/AAAAAAAAArg/97T4nunIvuI/w346-h261/78646575397470352219.jpg" alt=""></div> text/html 2015-08-13T18:58:14+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی زندگی کنیم! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/304 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-WgCotFNwDU4/VcznnQNao7I/AAAAAAAAApg/jDr5DLyKLdU/w426-h514/1437156769850.jpg" alt=""></div> text/html 2015-07-09T14:30:20+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی آنِ توام! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/301 <div align="center"><br><br><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzJWD_gxmrYfHMyHCB1eWFRXudRbGYScC1hRoKFantUU2ecPvxWg" alt="" align="bottom" height="182" hspace="0" border="0" vspace="0" width="427"><br><br><font size="2">یا رب تو مرا به نفس طناز مده<br>با هر چه به جز توست مرا ساز مده<br>من در تو گریزان شدم از فتنۀ خویش<br>من آنِ توام مرا به من باز مده<br>&nbsp;<br><font size="1">مولوی</font><br></font></div> <div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div> text/html 2015-05-22T10:06:32+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی تفاوت خوشی و رضایت از نگاه دکتر آرش نراقی http://alirezaie92.mihanblog.com/post/298 <div align="right"><blockquote><div align="center"><img src="http://farhangemrooz.com/download?f=2014/06/15/4/12313.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="249" hspace="0" vspace="0" width="418"></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>«خوشی» حالی است که زود می آید و زود می رود. <br>«رضایت» مقامی است که دیر می آید و دیرمی پاید. <br>«خوشی» دست می دهد، یعنی عاطفه ای انفعالی است. <br>«رضایت» را اما باید به دست آورد، یعنی بودنی فعالانه است. <br>انسان خوش، لزوماً از خودش و زندگی اش راضی نیست. می خندد، اما تهِ خنده اش طعم گس ملال و افسردگی است. «خوشی» اندوه را می زداید، اما ملال و افسردگی را نه.<br>&nbsp;«رضایت» اما گاه ته رنگ اندوه دارد. انسان راضی همیشه شاد نیست، اما ملول و افسرده هم نیست. <br>«خوشی» واکنش عاطفی ماست نسبت به حضور «لذّت». <br>«رضایت» اما نوع بودن ماست در حضور «معنا». <br>«لذّت» های زندگی خوشی می آورد، «معنا»ی زندگی رضایت. <br>از بدی های روزگار ما این است که بیشترمان از رضایت به خوشی بسنده کرده ایم.<br><br></font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">http://www.3danet.ir/article/133236/</font><br></div></blockquote></div> text/html 2015-05-02T03:02:30+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی صلی علیك الله یا سیدی یا امیر المومنین یا علی _علیه السلام _ http://alirezaie92.mihanblog.com/post/297 <div align="center"><img src="http://danakhabar.com/files/fa/news/1392/12/10/91341_133.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="345" hspace="0" vspace="0" width="453"><br><br><font color="#3333FF" size="3">ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی<br>جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی<br><br>به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت<br>که هر که را تو بگیری زخویشتن برهانی...</font><br><br></div> text/html 2015-04-24T04:43:57+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی خویشاوندی روح! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/296 <blockquote><div align="center"><br><img src="http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-20136844418105242561410730580.8222.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="325" hspace="0" vspace="0" width="342"><br></div><font size="2"><br>آشنایی! <br><br>&nbsp;آنچه خدا نیز «می خواست « و «می خواهد». نمی خواست در کویرِ عدم تنها نفس بكشد، در پسِ پرده غیب، برای ابد، مجهول ماند. نیاز همیشه زادۀ نقص نیست، زادۀ فقر نیست، نیازهایی هست که زادۀ کمال است و اقتضای غنا.<br>آنكه زیبایی دارد در جستجوی نگاهِ آشنایی است که بدان عشق ورزد، آنكه غنی است نیازمندِ یافتنِ نیازمندی است که ببخشد، نیرومند نیازمندِ حریفی است تا درهمش شكند و نه دفتر، کتاب چشم به راهِ خواننده ای خاموش نشسته است، نه ویرانه، گنج در انتظارِ دستِ آشنایی است که از زیرِ آوارِ بیگانگی بیرونش کشد و دلی که حرف دارد مشتاقِ یافتنِ مخاطبی است تا زندانیانِ معانی را که در درون طغیان می کنند و از خاموش مردن به وحشت افتاده اند آزاد کند&nbsp; .<br><br>هنگامیكه مائده های زمین جوع ترا آرام نمی توانند کرد. آبهای نهرها و دریاها عطشت را فرو نمی توانند نشاند، وقتی که زندگی دیگر برایت پیامی ندارد و از پدیدآوردن ضعیف ترین موج شعفی در دلت عاجز مانده است، وقتی، همچون ژنده پیلی که دلش هوای تنهایی می کند، از گلۀ خویش کناره گرفتی و از انبوه شور و شوق های دیگران خود را به گوشۀ خلوت جنگل کشاندی و تماشاگر جهان و هرچه در آن می گذرد شدی، ناگهان جهان و آنچه در آن می گذرد دگرگونه می شود. <br>رنگ ها دیگر و طرح ها دیگر و همه کائنات دیگر می شوند و&nbsp; تو دیگر می شوی و دردها و شوق ها و آرزوهایت دیگر و «حرف ها»یت دیگر می شود و چهره ها همه ناشناس و تلاش ها همه بیهوده و زیستن ها همه عبث و گفتگو ها همه هذیان و تو می مانی و بیگانگی و آروزی آشنایی که بر قلۀ بلندی که بر همۀ کائنات اشراف دارد و همه چیز در پای آن، حقیر و دور و مبهم می گذرد. تنها ماندن طاقت فرسا است…<br><br>احساس می کند که دردها و شوق ها، شکوه ها و شگفتی ها آنچنان عظیم و سنگین شده اند که به تنهایی تاب کشیدنش را بر دوش های نازك احساس و تارهای نرم خیالش ندارد. کو کسی تا...<br><br>حرف هایی هست که کلماتش همچون سپند بر آتش، در مجمر روح بی قرارند و آدمی را سراسیمه و بی تاب همچون روح سرگردان از شهر و دیار برون می کشاند و در جستجوی مخاطب گمشده اش بر روی زمین آواره می کند تا همچون دانته «او» را در خاطرۀ خویشاوندش ببیند و یا همچون مولانا در قونیه بر لب استخر آبی و یا همچون «مهر» در آغوش محرم محرابی و یا همچون سلمان پاك، در خلوت سوزان و تشنۀ صحرایی و یا همچون همام در سایۀ روشن مرموز و پر سخن نخلستانی و یا همچون علی در ... هیچ جا ... هیچ کس ...<br><br>خویشاوندیِ روح نیاز روح هایی است که دراین «نشأه» بیگانه مانده اند.<br><br>بیگانگی عالم بیکران «وجود» را تنگنایی خفقان آور می کند و آنکه در سلول تنگ و تاریکی به زندان مجرد محکوم است، تا می شنود که آشنایی را آورده اند، سقف سلولش تا ورای آسمان فرا میرود و دیواره هایش، از همه سو، تا آن سوی افق های زمین دور می شود و زندانش را اقلیم آشنایی می یابد از چهار جهت محدود به «او»!<br><br>روحی که «پیام» دارد نه مرید می طلبد، نه عاشق. در رهگذر «عمر» چشم انتظار ایستاده است و «وجود»ش «ندا»یی است که آشنایی را می خواند و «حیات»ش «نگاه»ی که در انبوه این صورتک های مکرر و بی مسئولیت و بی انتظار و بی اضطرابی که بیهوده می گذرند، چهرۀ مأنوس و محرم خویشاوندی را بیابد که بر آن موجی از «حیرت» افتاده است و دو نگاهش، همچون دو کودك گم کرده مادر، در این دنیای بی پناه آواره اند.<br><br>آری، نه مرید، نه عاشق، آشنا!<br><br></font><div align="center"><font size="2">هبوط در کویر<br></font></div></blockquote><font size="2"> </font> text/html 2015-03-21T19:10:43+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی ایام ز دیدار شمایند مبارک! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/286 <div align="center"><img src="http://t.iranbanou.com/images/magpic/184187_IMG11555779.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="319" hspace="0" vspace="0" width="470"><br><font color="#3333FF" size="3"><br>ایام را مبارک باد از شما<br>&nbsp;<br>مبارک شمایید، ایام می آید تا به شما مبارک شود!<br><br><font color="#FF0000" size="2">شمس تبریزی</font></font><br></div> text/html 2015-02-12T21:32:47+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی و لقد کرمنا بنی آدم... http://alirezaie92.mihanblog.com/post/285 <div align="center"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8129289218/BANIADAM.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="370" hspace="0" vspace="0" width="317"></strong><br><strong></strong></div><strong><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font size="4"><br></font></font></strong><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font size="4"><br></font></font> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><blockquote><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <ul><li><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سبحان الله، همه فدای آدمی اند و آدمی فدای خویش.</font></li></ul><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هیچ فرمود: و لقد کرمنا السموات؟ و لقد کرمنا العرش؟ اگر به عرش روی، هیچ سود نباشد و اگر بالای عرش روی و اگر زیر هفت طبقۀ زمین، هیچ سود نباشد.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">درِ دل می باید که باز شود. جان کندنِ همه انبیا و اولیا و اصفیا برای این بود، این می‌جستند.</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><ul><li><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در اندرون من بشارتی هست، عجبم می آید از این مردمان که بی آن بشارت چگونه شادند. ما را آن گشادِ اندرون می باید. کاشکی این چه داریم همه بستدندی و آنچه آنِ ماست به حقیقت، به ما دادندی.</font></li></ul><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مرا گفتندی به خردگی، چرا دلتنگی؟ مگر جامه ات می باید یا سیم؟ گفتمی: ای کاشکی این جامه نیز که دارم بستدیتی و از من به من دادیتی.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گزیده ای از مقالات شمس</font><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span> <span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></blockquote> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><strong></strong> text/html 2015-01-31T14:00:53+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی دمی دیگر با شاعر عشق و لبخند و آزادگی(2) http://alirezaie92.mihanblog.com/post/288 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="center"><blockquote><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <img src="http://pic.photo-aks.com/photo/animals/others/large/sar_kargadan.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="251" hspace="0" vspace="0" width="387"><br><br>یک کرگدن جوان، تنهایی توی جنگل می رفت<br>دم جنبانکی که همان اطراف پرواز می کرد، او را دید و از او پرسید که چرا تنهاست؟<br><br></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کرگدن گفت: همۀ کرگدن ها تنها هستند<br>دم جنبانک گفت:یعنی تو یک دوست هم نداری؟!<br><br>کرگدن پرسید: دوست یعنی چی؟!</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>دم جنبانک گفت: دوست؛ یعنی کسی که باتو بیاید، دوستت داشته باشد و به تو کمک کند.<br><br>کرگدن گفت: ولی من که کمک نمی خواهم!<br>دم جنبانک گفت: اما باید یک چیزی باشد؛ مثلا لابد پشت تو می خارد، لای چینهای پوستت پر از حشره های ریز است. یکی باید پشت تو را بخاراند، یکی باید حشره های پوستت را بردارد.<br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کرگدن گفت: اما من نمی توانم با کسی دوست بشوم. پوست من خیلی کلفت و صورتم زشت است. همه به من می گویند پوست کلفت!</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>دم جنبانک گفت: اما دوست عزیز؛ دوست داشتن به قلب مربوط می شود نه به پوست!<br><br>کرگدن گفت: قلب؟ قلب دیگر چیست؟ من فقط پوست دارم و شاخ.<br>دم جنبانک گفت: این که امکان ندارد! همه قلب دارند. <br><br>کردگدن گفت: کو؟ کجاست؟ من که قلب خودم را نمی بینم!<br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دم جنبانک گفت: خب، چون از قلبت استفاده نمی کنی، آن را نمی بینی؛ ولی من مطمئنم که زیر این پوست کلفت یک قلب نازک داری.<br></font></p><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>کرگدن گفت: نه، من قلب نازک ندارم، من حتما یک قلب کلفت دارم.<br>دم جنبانک گفت: نه، تو یک قلب نازک داری. چون به جای اینکه دم جنبانک را بترسانی، به جای اینکه لگدش کنی، به جای اینکه دهن گنده ات را باز کنی و آن را بخوری، داری با او حرف می زنی.<br><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کرگدن گفت: خب، این یعنی چی؟</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>دم جنبانک جواب داد: وقتی که یک کرگدن پوست کلفت، یک قلب نازک دارد یعنی چی؟! یعنی اینکه می تواند دوست داشته باشد، می تواند عاشق بشود.<br><br>کرگدن گفت: اینها که می گویی یعنی چی؟<br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دم جنبانک گفت: یعنی... بگذار روی پوست کلفت قشنگت بنشینم، بگذار...<br><br>کرگدن چیزی نگفت؛ یعنی داشت دنبال یک جملۀ مناسب می گشت. فکر کرد بهتر است همان اولین جمله اش را بگوید؛ اما دم جنبانک پشت کرگدن نشسته بود و داشت پشتش را می خاراند. داشت حشره های ریز لای چین های پوستش را با نوک ظریفش بر می داشت. کرگدن احساس کرد چقدر خوشش می آید. اما نمی دانست دقیقا از چی خوشش می آید.<br><br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کرگدن گفت: اسم این دوست داشتن است؟ <br>اسم اینکه من دلم میخواهد تو روی پشت من بمانی و مزاحم های کوچولوی پشتم را بخوری؟</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>دم جنبانک گفت: نه اسم این نیاز است، من دارم به تو کمک می کنم و تو از اینکه نیازت برطرف می شود احساس خوبی داری، یعنی احساس رضایت می کنی؛ اما دوست داشتن از این مهمتر است.<br><br>کرگدن نفهمید که دم جنبانک چه می گوید اما فکر کرد لابد درست می گوید. روزها گذشت، روزها هفته ها و ماه ها و دم جنبانک هر روز می آمد و پشت کردگدن می نشست، هر روز پشتش را می خاراند و هر روز حشره های کوچک را از لای پوست کلفتش بر می داشت و می خورد و کرگدن هر روز احساس خوبی داشت.<br><br>یک روز کردگدن به دم جنبانک گفت: به نظر تو این موضوع که کرگدنی از اینکه دم جنبانکی پشتش را می خاراند و حشره های پوستش را میخورد احساس خوبی دارد، برای یک کرگدن کافی است؟<br>دم جنبانک گفت: نه، کافی نیست.<br><br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کرگدن گفت بله، کافی نیست. چون من حس میکنم چیزهای دیگری هم هست که من احساس خوبی نسبت به آنها داشته باشم. راستش من می خواهم تو را تماشا کنم. <br>دم جنبانک چرخی زد و پرواز کرد، چرخی زد و آواز خواند، جلوی چشمهای کرگدن .<br><br>کردگدن تماشا کرد و تماشا کرد و تماشاکرد... اما سیر نشد. کرگدن می خواست همینطور تماشا کند<br>کرگدن با خودش فکر کرد این صحنه قشنگترین صحنۀ دنیاست و این دم جنبانک قشنگترین دم جنبانک دنیا و او خوشبخت ترین کرگدن روی زمین. <br>وقتی کرگدن به اینجا رسید، احساس کرد که یک چیز نازک از چشمش افتاد.<br><br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کرگدن ترسید و گفت: دم جنبانک، دم جنبانک عزیزم؛ من قلبم را دیدم، همان قلب نازکم را که می گفتی؛ اما قلبم از چشمم افتاد، حالا چکار کنم؟</font></p><p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دم جنبانک برگشت و اشکهای کرگدن را دید.</font></p><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آمد و روی سر او نشست و گفت: غصه نخور دوست عزیز، تو یک عالم از این قلبهای نازک داری.<br><br>کرگدن گفت: اینکه کرگدنی دوست دارد دم جنبانکی را تماشا کند و وقتی تماشایش می کند، قلبش از چشمش می‌افتد یعنی چی؟<br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دم جنبانک&nbsp; چرخی زد و گفت:یعنی اینکه کرگدن ها هم عاشق می شوند<br><br>کرگدن گفت: عاشق یعنی چی؟<br>دم جنبانک گفت: یعنی کسی که قلبش از چشمهایش می چکد.<br><br>کرگدن باز هم منظور دم جنبانک را نفهمید؛ اما دوست داشت دم جنبانک باز حرف بزند، باز پرواز کند و او باز هم تماشایش کند و باز قلبش از چمشهایش بیفتد. <br>کرگدن فکر کرد اگر قلبش همینطور از چشمهایش بریزد، یک روز حتما قلبش تمام می شود.<br>آن وقت لبخندی زد و با خودش گفت:<br><br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;من که اصلا قلب نداشتم! حالا که دم جنبانک به من قلب داد، چه عیبی دارد، بگذار تمام قلبم برای او بریزد!<br><br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p align="center"><font color="#CC0000" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شل سیلور استاین</font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p></blockquote></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2015-01-31T13:45:16+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی دمی دیگر با شاعر عشق و لبخند و آزادگی(1) http://alirezaie92.mihanblog.com/post/287 <div class="rowN2_body"><strong></strong><br><blockquote><strong><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRME-_TSm3V2FYgtk-vwQbqPudAuvsbBV58EXG-WbFWx27QoQF-jA" alt="" align="bottom" border="0" height="226" hspace="0" vspace="0" width="210"></strong><br><font size="2"><br>امروز دوستی پیدا کردم که منو خوشحال میکنه<br>و من خیلی خوشحالم که منو خوشحال میکنه<br>چون این خیلی مهمه <br>اگه من خوشحال بشم<br>همسایه های من هم خوشحال می شن<br>خانودم<br>همکارام<br> </font><div id="text_body_memoirs_1800309"><font size="2">و مردمی که هر روز می بینم<br>اونا اگه خوشحال بشن<br>خب، خیلی های دیگه هم خوشحال می شن<br>اینجوری شاید حال دنیا یه کم بهتر بشه<br> پس چه خوبه که دوستی پیدا کردم که منو خوشحال میکنه<br><font color="#CC0000"><br>شل سیلور استاین</font></font><br> <span style="color: #b45f06;"></span></div></blockquote></div><div class="rowN2_body"> </div> text/html 2015-01-30T05:40:17+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی درآ درآ در کار من! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/284 <div align="center"><img src="http://www.iranvij.ir/upload/images/y40uyzh3bs1gwceprei.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div class="b"><div class="m1"><p><b><font color="#CC0000" size="4"><br></font></b></p><p><b><font color="#CC0000" size="4">بیار جام که جانم ز آرزومندی</font></b></p></div><div class="m2"><p><b><font color="#CC0000" size="4">ز خویش نیز برآمد چه جای صبر و قرار!</font></b></p></div></div><br><br></div> text/html 2014-12-07T05:51:10+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی که باران از زمین بر چرخ بارد! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/279 <div align="center"><font size="2"> و چه خوش گفت بایزید</font><font color="#3333FF"><br><br><font size="2" color="#CC0000">&nbsp;" به صحرا شدم،<br>&nbsp;عشق باریده بود و زمین تر شده بود </font><font color="#CC0000"><br><font size="2">چنانکه پای مرد به گلزار فرو شود</font>؛ <font size="2">پای من به عشق فرو می‌شد"</font></font></font><font color="#CC0000"><br></font><br><img src="http://www.abna.ir/cache/image/2014/12/04/e9a0afaef5268f3b89ebd8d05fd18e57.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div> text/html 2014-11-28T02:50:41+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی خویشی ِ آن بی‌چون! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/278 <div align="center"><br><img src="http://bfilm1.ir/wp-content/uploads/2014/09/shiare-143.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="343" hspace="0" vspace="0" width="350"><br><font size="2"><br>چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن<br>به امید آنکه روزی به کف اوفتد وصالی<br><br>سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم <br>که&nbsp; به خویشتن ندارم ز وجودت اشتغالی...<br><br>بعد نوشت:<br>شیار 143؛ حکایتی که جان ملتهب و مشتاق و امیدوار ِبسیاری کسان را به تصویر می کشد</font>...<br><span class="st"><span dir="rtl"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>"فاخلع نعلیك إنك بالوادی المقدس طوی"</font></span></span><br><br></div> text/html 2014-11-15T02:57:50+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی درد بی‌آرام دوست! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/277 <div align="center"><br><img src="http://pic.photo-aks.com/photo/animals/bird/parrot/large/parvaz_toti_sabz.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="239" hspace="0" vspace="0" width="394"><br><br><font size="2">واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس</font></div><div class="b" align="center"><div class="m2"><p><font size="2">طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">زلف او دام است و خالش دانۀ آن دام و من</font></p><p><font size="2">بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست...</font></p><p><br></p></div></div> text/html 2014-10-30T16:00:19+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی یا حسین -علیک السلام-! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/276 <div align="center"><img src="http://images.persianblog.ir/421922_7MzQFBEf.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="270" hspace="0" vspace="0" width="470"></div><br><div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:center; line-height:normal" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="AR-SA">چه مستی است ندانم که رو به ما آورد</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red"><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">که بود ساقی و این باده از کجا آورد</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">علاج ضعف دل ما کرشمۀ ساقی است</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal" align="right"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">بعد نوشت:</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font size="2"> </font><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" کسی نیست که پنهان نظری با تو ندارد"</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">هرکس به طریقی بار می جوید و نزدیک می شود؛<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مرحوم جواد معروفی نیز از جملۀ همین کسان؛ آلبوم"عاشورا"<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اثری است ارزشمند که در نتیجۀ تأملات زیبایی شناخت این هنرمند حاصل شده و سالهاست<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با قطعات «عاشورا، رازخلقت و فراق »<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در میان طعام سفرۀ محرم جا گرفته است؛ اثری که در قالب مایه‌های دشتی و چهارگاه،مرثیه‌ثرایی رمزآلودی خلق می کند و دل و جان مخاطب را تعالی می بخشد.</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;از متاع باشکوه و ماندگار او نیز بهره گیریم!</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2014-10-23T19:31:08+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی دچار باید بود! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/247 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQUFhQXGBgYGBcXGBQYFRgYGBUWFhYYFBcYHSggGBolHhcVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8kICYsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAAIDBQYBBwj/xAA8EAABAwIEAwUGBAYDAAMBAAABAAIRAyEEEjFBUWFxBQYigZETMkKhscFSYtHwBxQjcuHxM4KSFqLCFf/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECAwQABQb/xAAvEQACAgEDAwMDAwMFAAAAAAAAAQIRAxIhMQRBURMyYSJxkRQz8KGxwQUjQlKB/9oADAMBAAIRAxEAPwDw5dXF1WQCWjqpa4seShoaqd+rhyT9ib9x7B3OxftcHRdqQ3IerLfSFegLA/wnxk061I/CQ8dCMp+gXoAC0xdpMRqmIBODV0BPATHFR3h7DbiaeUwHi7HcDwP5SvLq1B1NzmPBDmkgg7EL2oBZfvt3e9q321Mf1GDxAfGwfVw+luCx9Vg1rUuS2HLpdHn7CpmFDNKmYV5D2PUTtB2ErZSCvRO7PaYcA1xs4enBeaMKuexscWEJoyado6rVM9WpURMFFMLWmyrOysX7SmD8QF+Y/wAI0OC9nHP1I2eTlh6cqCv5i4Oi7/M7hCPdKcwpnBUIpBBxxURqSUyAV3LwQ00NdheFcJurBjwdFSMHNWOHrgCFLJDuNGSJn4Vp11TBgGxCZ7dOGKSfX2DcWdZhKYtr5p38pTG3zQFWpdMp1CSAn0y8gteA+thWuHhEEJzKLG7BTMsF1zAVLU+BtK5IPZiZAU2UcEqii9oV27DwPPRNDuInyUBqwdU04xNpYLHnKdWJGi38Ka/GAIJ/aBTJMGwYaQ4JKuOLPFJPpfkG3g+V10ri6VJDD6RuEQ8w9DU9VPifeHkqLgnL3Gh/hxivZ45rdnhzPuPmAvZAF8/YHE+yxDKg+F4d8wV9Etw5LQ4XaQCI4G4VccvpoEluRAJwapWUfXgn06JKfUhaIgFI1qMoYVu90vYXtohrQdJ5r377qGlOJpD+mT/UaPgcT7wH4ST5HkbY1hXvnsiZBGYGxB0INiDxC8r7691HYV3tKYJoONtSaZPwuPDgT01183qcH/JGzBlrZmeplT03IVhUzSsRu5Nl3V7YyOAJXoAggEaESP0Xi1CsWkEL0Xul22HtyOP+CtPTZvTlvwR6jF6kduTShcIT8iUL17PJoYAnAIinhxuVOMGONkjyIKgwMBSBHNw7OaccOxTeVDemwWi0HVE/yw4qRmVosm1q3BTcm3sOopLcGxlEbLmBYGmSULiHGdCh3VCOKpW1A7l7Wq24hN/mgFSNxZghN/mEvpoOpl3UqzohKz0EzFLj8RKC2DySuqKMvQ7qyaaidOwUTOqqF7kw1FwuldZ1HM64neyCSFsNHzOulcXSprgI6nqp8Vr5IdmqnxWo6J1wI/chlbUdAvojuVizUwOGfrNMNPVvhP0XztV0b0+69p/hJjM2DyTdjvk6T9ijHuBumjbVIN4gptN8KRwJXatAN3TJoLQ9lQKYvEINnJENeBYjzQZyCGVVHiqLKjXMe0Oa4EOabgg6gpSNk0ocnWeP98O7LsHUlsuoPPgduDrkf+YD1F+MUTHL3fH4Vlam6lUbmY4QR9CDsRqCvHu8vYD8HVynxU3T7N/4hwdwcNx5jlgz4dO64NuDNezK9pR3ZuMNN4IVc0qYLMaz2fu32oKzBe6tqjg3ZeW9zMeWO1sIWn7597aeFoiZNRwJZ+vRbcOZKNSMXUYt9SNJWxjWiXENA1JVSe+GEmPai3ovD+1O+eIrU8j3m5k2Hp0VZh+0yPC6HXRnmnzFfkgorufTuGxIe0PYZabgqcGV4D2T31r0XBrHSwCzTp0Ws7rd88VXxDWuDS122kcxxXR6lOk1TO0eD1IgBNBCHLHFQOc5a6J2WLmBQRJggKKnio2U3tAbwhug8kNfCBBPwhR1SqSohVldbOBDgzxCjOGdyRdRh2Qzi4INWFOiI0DxXPYnin+1jVOL50UdTiylWDOouTQwhFsqTYhdq0REquqxKBs6S4WhdR1HUfNS6VxdKRcHHWaqfF7KBmqnxeyaPtEfuRHU90ef2Xon8IcYQ+pTG7ZjoZ+5XnjvcHX7K+7jdomhXzi8A24+E2Rg6k/sJk9t+Ge9Uah3BRAqgzMhefH+JFIFoyuP4iNPLiiG/wAQqJNmOjjbXZSeeHktpNuytGykNSViMP3/AKRMOY5ovfX6Iyn33w5v4o6Fd+ox+TtEjWzwTxUWCrfxBa17QGEtMyTbe0KTF/xEoNa4hriQYA8l36jH5O0M3Xt4vaEF2hh6WJpup1A1zHawbg7Fp2cOK8T7W744vEBwzZGkyADFpsJQPZva9emWn2rmwZjMYPUJJdQvGxyiaDvF2HUwlTK67D7j4s4cDwcNx9lXU6loR2M73VKoe2qWPY4CAfhI0c07EKrY7RYpaW/pN2PJapl33erkVIHxCI6XWl7c7Hb2hhTSkCvTl1Incxdjjwd8iAVh8PULXBwMEGQtz2X2gHEOHvawNxaUYumUaUlTPFsRSdTc5j2kOaS1wcLggwQRsVxwJl+WG6cpjivWf4k91xiaRxmHb/VaJqsAu9oHv83NGvEDkvJPauy5ZOUmY2lak7RhnHS6FTrEL07+F+JAcatZzQ1jYEwF5jRw5cQNiQJM5ZJgSdleMDmUSBeHQQLx1j0ST2aaAkem4n+KTc7gxhLRoSQJ/wAKz7C76U8RDXjI/rb1XhGIxJLuEK17N7W0bUZI/G0lrh9j8kdeWP1f0BSex7o7tygHFvtGyNRIt1Sq956LCG55tMC5XkpwRIz4Z4LzqHWJB0PMeqezFvFqzCwjW2Zg4zBlnXXkg+qnJbUMsK7npju+2HLg0OmReIt1C4e9+HnKXOaTdpIOV1plp+IW20+nn78DTqgOA8Wz2uAPKH29HwdtU0nK0srSaYuXZTLY+Ko0eIX+NvLWIU11Um+SjxI13anfsNBp0xlquHgz2a7hDtL7dRxVXgu/eIIf4GPLRpdrgRqC07hUmL7IzsgxUpkSC0tLgPxNIsddRY6OAuVVswzmPZnf4x7lSHAVGixZV5gHU3EjUXXPLJ99waF4N/hO/lJ9OXscH8AJnohcF3wzbRfQ6jyWaxXZDw7PTeWzciXAEay3nxHXeVFRznUmerfvtr+5UZ55SXI8cdG+d3kyiQ2bajT6oHE96qhZaA78wIF9NNVSYLFPNi3w/wDU/RHexBHujbZRXU5Iumx/Tj4EO9VYWIaTya+Pokmfyv5R/wCj+q6n/UT/AOx3pQ8HkaSQSXqrgxnWojFbdEO1EYrZPH2iS9yGfB5ozsB8VmoIe4eoT+z3w8HminU0LkVwkiYYVwc+1muInoVM2s6nEtsVtKHZTAQ8kEVIflGxP4kdiexKbx4tLx5wvLzZ0puLXBpxY9UE/gwNaoc1yQ2LRrdEYOuGHLJMiQTzWvp906DoJL4tF/qpKvcqkBIdaIHFTeWDVD+jJGJ7VxZJa0C+p5IKrVLBcguJleg//DaQkuqEyNPJDN7iUvezn1n7Jo5scVQPSkzz84t0RKhc8kzqvSancWgB8VzqDpyTWdxKBtLxzlU/VYkD0ZHndLMTAE8lpsKxwpszCDGnKTC2XZHcjD0nZzJI0kyiO9XZTXUg6mL07wNS34o5iAfVJLqIydIeGOtzGAo/A9pGmQRsq5pXWGUTSj0zsXtnMwPp9HDgd/JZvvH3JpCp7Sk0ilWJJg+Bjzq0g+6Nx5jZU/Y3ajqDwRMGzhOo5c1uq2PyMY43o1IF9INx57hc5OtmF40zLYLubRptIc98mfCPFtcSI4fIbgRW9s9kAOaaftDAyua5o8bTE3n3hAv0K9BqGMwMC4IJAI08JE3g/qm/zFNwEls8QLHjHNZfXknuS0R4PKD2ZUIy+0Ji7c7C4ObwMg3H68ERgOw60+7TDYnMwnXhkO/kvRauJpNIBy8st9bC0Qn4INLfCZMwMzSCJ0BkfNM+pk9genEynZ3ZbgHgsdAO7MpIOttIPQJmI7IxdI/0nh9ObMqicvENf7w8iFpMS0tfmYRHQ+doEhW1Go14Dsp0vFxOtlKOV22M0jH9n9mPeczqRov2c0yDPAiCQfzSrGphHyJaTAEERYxG31sVoDl2Jjcf4QFbE0wfE+bnwiZ9EZSs7YranZDDLmE05MmD4HO0lzNWu/M2Da5KIodnTwvrcubP3358rohmKpOiSSB+IQP/AEDdSuhxDqVTKRq03Y4bC+h5goOTfJyVcAVfs14Hj0mWFoBiOBMjzH+EG/AOPIDVxAv5CB5K+p40AZKmamTxipS01aW3G1/9HP4p/tTB90cLHzKSUl2GXycd7T3abIEQTMkxv+XpKjbUeyxIJ4AzHVSHFNbDKYPKOPOE+gx/xPBE6RA/UqdvuE4zFmNUkVVwwJsbJJv/AEQ8WCSQSX0K4MIgicToEMEVX90KkOGJLlETfdd5LlA+IKTDtlr+TZ+YUDUr2aCt7R6j2Q7NQYfiEjrFwj8O/MfdsqzuZWDqBadQbKU1/G4ZocJIIsDpZeL12Os8vz+TR0kv9lfj8MunU4Ig+qnDrEFVtLF3iDP6IhlcTEQeH6LKaSDE1L8YEKenjmtgyIOqBx+NYB4ZmbyqxxJI+YXcAbLvE9stALWoAY57iBPoq9zYP7hWWFwwNzpxXN+Axi2XeFccsyn1nSNdNdiJ+yAdjWjwi6d7UjSD57HkUQMzneDsv2Lw9o/pv0jRp3H39eCpK7spadiY89Vuu1qXtcM9ou9niHPLcgcfCsr2CA+s1jmy14c09Cx1xzstuOf0WxoBDOz/AG1B1Sm4+2peJ1OPfYPeLDxAvHJW3YHaLa1A4WoQGmDTf+FwuJ4jUdCVQYTEVMNXgGHMdBJmDB3jYi/mpsfhzh6/hEU3nPT/AAxIJaP7SY6EcVS1RWKNn2M8lppVQC6mYF5IANxPW6dXYJBByjhb6j9Aqz+cDjTxEtze46DqQJbI2JGYf9QripjXOIaxocSMzcxaGkEkEZtZCx5uRZx3s6yi3JAaPxAsgnqP0RdNrMpLnk2IsLiNft81V+0ePfDGO0gA68CHXUlXF2AzRPoZA32m26kpUSaIa4FnAGBcHY+WsqubjKhfFFlRpPBro11I0BjqjXUfATOhjxbG8Az0+akwtWoRBIjgWkCPymdUEwgeIwuKkGoWdL5wETSpUyIJzO3FQNt0gCQn4gvbIBseIBPlH1XPaOygy8cST9EdRxE/DsvDGk/lcCfQulT4Tssa5yN4giOp3TqVQQIlx4kRClkbkzyg+thZLdjcEGLc5ojKHNG4InyBhA1Kme2Vw5Efqj62ABu2t1BB+V4TGYdjJhxk7gk/KbBBxo7ULBU2NBDjJOhGg8lHXrATbNzXJabEE9bH5JjqLQY+8/NdSBY04v8AIP8A0kmuwlPn5zPyST6QWjxxdXEl9AYDoRVX3AhEU73FTHwxJdiXBN/p1j+UD/7BAqywP/FV/t+4Vaun2BB/VL7/AODY91cYW03Rqrl1cPkxDhqD7wNtxqst3Wqe+3kT6X+yuMHJl4EBxjoQLj98F53+oRuSl8FOmdao/P8AcPdVnRzp52joeK7/AD5PUWneygFUHKBe3lfdP9k3MYtpv6rzXRsVsaA4zJm8HopaUlxPH14J2FnMQfdsrCjh3Ahxbol52KqJFSw7fikLuJqOYLRCs/b2923NUPatfjBHD9E6ikNLZEDMWM0Wuef2VlRxgOknrcf4VBRY3XMTJ4W5TwKmdiCLC/nA8l0oeCEZeTSYbGHNeI0jXXksthXmjiWtMQyqGzyJyz6FSjEOFv1UHaODe8h4iYkj+2II8oVMW2zY0JIu+9+CLSytaD4CQZuJLZi2kieWy454xNEN+MAEf3CW26hseaqcZiHVLT4TeLC4PzS7DrltSNpgi/I7eSdW4bdhlJUWvYrg5rqIN3AEWjxN09dPNWOHqgtyyIbcSDoTBEHnCosXh3Nq56TYDjINzB3H381c4eSSSeewv8X3UskotWyknsGe3ywW1swMyx5a8SCdJu31RlDGtcxzSCC6DNokcCD4eSr20Ivnnpl9NkszgAWguvMEtb9Bf92U3LYlQbJMh0TxEXjjG64S0Re0bkjqEA7EPcfdAOus/M2UVOq7cjXhptdSsNFplZaB6G31Ty2dB87lVTnuGjjPkAOWl/JdONixMn98EW7OuiyIfpED98FxuX8U9JCqjUqPj+pl28P3UvtvAA+sHQfiiQOAgSgofJ2oKewnUvI4AAD5aqN9DfIeHvQq/GYp4dFMvcNREgjyhCVqtW5IdcaE8tY2TKPlgbNC9rgPhnWCZMIfNaS4DpdZbEOrmADpxKrX4uqHQ0kknaVeGK+BHOjbCsPxn1XFlQzEcQupfTXlDan4MSkkkvdMIkfg2Zmx1+iAVp2MJzdD9FXFySzOoWcwX/FV/t/RVqs8L/x1eh+qrF2Tsdj5l9/8Fx3YfFWOIVrSLQXDMRqTOxtYdSqDsV8VmHmtXW7PuHzmExoBqSb9OKydXXpxb+Rsd+rJfCJqdZoktAiNDrdPaSLgT0+vVdo4RpGWQbjmbbzwRv8A/Me8ANMHidxsvHdM9PGthmBBc6/GVfYd1gCb+oQFPCmnlzxOlpRD8UGkeG3HQopUUSG46u0NNz6LKYmrIIOhO1xb5t8lqMRSpuBzAx1WZxLKYJtDZ1JE/ZUWzJ5eBtMBwEOAOgcQSz/vGoP4gJHDdQ1GvpEgiR1zNg7tcLOaeKhpNzE+zMDlY/oVY4XBVCMrgDvsAeOdv/6aqtxSpmamxky02GaeUfMqZmJy5WuLZ5XMXB2vYptbsp7Li1okkm3WRPI/4TPZERAuBAMSdt45HdR+lhVom9hLS5puL2Agg3/fkpcAxrX5so2IJIne94/YXMHqOY8t9m2+aNpUKbDEa7AXHy/VJKW1FI2FgyS1xBGtp/0uBzWPcACARImALgWj1UNasXGGMAjV5kH/ANH7KB9Noe0kkuM/FN1KhrLJmLqGzWjnw21JiyKp1yfC/KNdtD+Vw16EFB4d5a0EDL6E8ERiMRTEGcpk2263057IUqGsGrNM3zeVm+u46IWu8A/CLdbBGOxVN48NRs3kCx68Nftsq7I3OSXB3hOggRO5kyuUPIrY41TlOSXHS406cwpcHg3TL3RM+6C42/FEx5wn9oYUsjiINuBuJH3TmYnOJLsrY91sgHoOIvqnVVugDcfjQxoFNkug+I3dN50ENHz9EIyc2a0AeYO+uikqPbaLg6bN4DTXUb/dcGJIBDgyCdgJtpcmdh5ISdjJHPbnMQSJEXA2jeT132TcTidPFbeTrzI/eiie0Z7TfjffiNkHisO9xlkRzLR0XRgmznJofi6wDYbd3yKq8OS0ySJ2ja+vVF1ez3xBnMIs2DYiQoMRQYxpm5jiVphSVCO+SJ4aSSS8njmKSEptBEpLRo+SepeDPpJJL0DOJW3d/wB5w/KVUq27uf8AIf7Sq4feiPUftSOU7NrdD9VVq4qCPbdD9VTLsnKOwu7f84J8G6HtPMLaFx1mBOa39v8AtYej7w6hbvA08zQYboASSZ5wsvVfsX4ZSH7y+UwzBVcxkADht1WgwNUZS6/nrCzzKDg7wiWgQIjjb1U+Ss6WtY5sAkONhPAxsvHjzaPW4Rp3YhpOUXKgqlsa28lXYDD8ddSZ1Kfj6IYAdjtv81RNs5FXj8SS/KII81TY3FZDs4HSAI8zsjKuLY9xabRYER6SFU1WNALdSOP6+aMIq9zPllfBC/tWqTDIAAvA36oxlU5fHYkCSNr2I/2hsLgmlrs1yLgggu6XEdICsKLSBaGiIkiSejiSR6eSrPQvaicU+5NharwCLXuJsTx5n5qWu8PguMAaibTy9dLIamYNgJOpkgn1uekeSbWcAZeT0iSOpGnlJ5qOm2M9kStx0NIYcjRqfn6qZmKLm2c6AZMQJERqf3ZVTqoNsthoJJFj+SC23I80fhhAaWgluhEXHQizh6HkmljpWLF7hlGraYLjA3cbjnYQpMTV+IkNEjTWI4qCHQ7KDpwP72Hqha1JxogOBkxYSLgz6c1nUbZW9i4wzA+WsPiMxPSTvfWfJWhwTabY9o4ugEiQDfWB5brP9nufTLXEXGgiwOXLOUzymeCe2s5z3SCTG8idRc66QuaS4OvyTPJZ7wgXNxcxNhxQlbLndlMDKIvOpzX9Y8lzD4iqZGZ1iANQ3LBkQRHLRAYrFua8gMzNLWwcpDiCBwi/knjjd7CtmjxOLBbRMRNMN2sWy3fjEx1UGEOV0GAx+hmzXi0jhP6Koe6zAQ9tg4WnW44Hb5pYQukscQRttEbDl+i6WPYKlZfYiiAItwP5TpoNN/shawtsXX2Gx3Jvv81LUzOZnbdzRBGxbpJ46j5HZC1a+cNcIEag2IEnTldSS2HsgqvzQR4tQRAg9QU99ZrfCIMchA5IY4iCNxMJ9LBtDi5x5wNI5/vZPSXIN72J29t1PdLouIAAHIRuqntKqSHOdcu1047hEY8jPScbDxD5Bwn0KgxwADd5cCfIT+/NVxpJp+RZXuiuq1ywlpbpwne/3SRtVmYl2X0iLW36JLSpRrdE6MikkkvQM4lbd3D/AFfIqpVl2CYqjoq4feiPUK8UvsE44R7Xp9wqRaDtgQKnl9QqBHN7hem3hYmm623ZVbwN/Yi2qxC1fYlc+xMAuNhA1g2JjdZ8q1YZr4K8ZIP5NT2eRnN8o0AM+VuKt6FMRcSePLmqPA03BrRAMbkEHz48Vd4YmLkdAvGij10TsewSTaNLG/mqftnFUy0iGmOJKunyFXY5xywRYXBEGRvYi6ocYKlRdmdHhEHpMoanUJ3tvN9LW5q2xbCHOIktvFoJ5EDRU1U2iBIOnDfzWjG9Rhy8lrh3hjfDlneQTPOw+ikY6TNhxBzdCADp1VLQxRBnORrt5I2hiDUIEviNS6CecNOqEsTW4ykqDmh7WnKHQNbunqfAfQJ1GiXD3n+bWxxtaShsLXANsrbRJcXQPzEkwlTr0yZ8T76ts3Tj9hdTcWLZaNbAhxPkSLa6JZmtlpqG+g3/AHoqvD9p56hDWNBkyXXJtzU57SfaDHGABcTwSPHK6Yyki4wzxGji2AJItxt5JuIa0Avp+J1h4oF9gOPXiqeg4uIzvIG7jewnbe0eqIrVXVHNAZDGiGaxY3M7kxN90vp1yNr8A3Z2Zz3lzml2XNrcezd4vkdOSsA8Zmmdueh2+qqcJgocSX38Uhgve5vtorUUQL6aa3O9/VNm03sKkyPCui0uyy1xm0giYmZ3Q2LqFp8JqmI0eGN0/EUbSLQZMzEQLfPVcFESTkA3k6+uyVTpjVZaOxLgyiDnJNKCHVHGDIPR1iEH7UCDJDgTxkXm03P+VFW7TMOaATbQCSAIBI4aalDNw7y7xSLcxNuJ8lzt7vY7jgIwOPIOpIOpMXHNOxVYFwIaB/aPe59VVY6rlGUcx1PJPwJPhDpkiRY2IJBBPlPmu9LbUcpb0WNOiBDgdxP5TIi3SVOHyHDgdeO4+yDqgNki3LfUXgonDYm+omeinJbWUT7AOLrABgfch0n9el/kh8NVzzEmASCeO6sO1KrS3NFx+v8AtRfyx9+mZMacY0CqpLSK+SGmKkD+q30CScyCJLYO+qSP87ApfyzEpJJL1zIJHdjuiq1Aors4/wBRqfG/qQmVXB/Yt+3xDTzj6rPrQd4fcbzI+6zyfqPeQ6P9pCWp7mV4cbA8iJHossr3ulUisBx/RRq4teUy8+z8Nf3PRqLp5ba69EdSGloKCoEe8Y4i2loMJ2IrCRcA85AXjRPYDHt2VX2ofZiQ5zRvB9DBTMVUqG7XgdNPmqTG+1qeF7wWn8Ibc87/AETVYGUuPxjw4lrjmvB3Osiygfh89LOWkPyi7gRJH1ECyIx/YVWRlMNI0BvrExKgqNrMZleSWuuZPhMaCRofutUdNLS9zFki73AhVAN2gjpN+U7p1TH5IymdCHEk+RboPmhRRLiQ28XI0+vBMouDXXuOGx81o0JkrfAS/wAROZxcRoJ8IEa/4CmcXO1Ake6G6eG8gcdVA2hAa+Ja7NBJtI28uaOwWIAbUaT4nAQdA5ps6I0It80stlsckEtolzmFxbTzbjWQdhx4lTvwzQ0h2Yx/1HluUJQa5kS4NHvBth1NryQFM78cF2wJ0J0Nhex48Vmnd7MoqXYMY8QA0DNyExa3id+nBRYbGyyXHxtda5dYm99NtuJQ+GLyZdHhcLRb9DuivC8wwQWmPyk6n2eomdgp6UhrtDKzne0Am0loi0yDF+N9hsjcMC5uYNkOOum03na83QGIoNa4Fwl8A6mS7kLxsPJTYUuIhzoAPut0bA3O5QmlpBbsKFMzMcZiwieJuo8Ri7ENOaJN7NFpkndR4utHh22G8R8upTMJQJF2kDh+pKRRVamP8IVAHwkHUXPGdR009E7H44hhEmJAgkn5HSE4UHDLIEC2o4BFUOzS4uOVjyRZuYwCdEdUbtgplXhaPxSC8h3htuCLA66/vY7B0nOLmwGkAVB8P5XEE3FwJHNA4/BlpylzB4ifDJyyB4fWVMzDvaGlrhJa5sggnYgEG/w/NVbT7nJMJOMacsh95kzLZnTMB5p5aAQQd9Du3ePRVmIq1Gscwg5iPenptNtEY55AyuFhHiF4lRlCt0Ne+4U+jPNpB8uCayhliHQRw2TGPiIJjR1rdQpa9OB4oI2Kk7Ww2wx+LIJEA841SUL2051PqkmpBt+TDpJJL2zCJEYIw9vVcSTQ9yFn7WW3b7vAzqfoqJJJPm97I9L+2hK07vuiq08x9V1JLDkpl9jPUqAgWAHkuVs0STZJJeIz2UVGKaXHwxO0AD1lVmSq3M54a2NIOYwOOySSCZzigCviXOAcHOA0cBYk7kHh1uhcZi3ZdJboZPiI5FJJaopWZsj2KdrhLrGNToSI+qdVo2zPsSLbz14JJLX3RkJMA4DwOcQ1xuAA423gkfVEvxb6ZyAyNRqdROYT7p0sFxJLJJvcaIbRwwILnOu28XkgnWY4ghRiuHWpwZBkRAaARe+ukpJLOt7b7FHtSCvZwQXEkugch0A+6JGGAe05nyBIAIa2DsAOOiSShKTqx0ldHa8SWtaBbVxJMTOo80QzENosDWtBcTM5RNxxKSSRb0gvYdisa72YLjA58rWy2KZSquItGsbCBBNouupJJe2/k7uTOpsbLnknfKN9ru8lV4rtFzvCLNJ04eaSSbDFPdnSdAeIY4Oe0n3WFxOunCVBTrkN8TiRq0wLEGXCJnSR6JJLZj3X4EkMxVd2rCct7n52lPw+PqNDyTLT4DyJ8Q+hXUlTTGqoWLt2WWDxLvELWjTebhTtxUiFxJYpwVsqmyN1BspJJJLfkNI//9k=" alt="" align="bottom" border="0" height="233" hspace="0" vspace="0" width="373"></div><div align="center"><br></div><br><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">صدای هوش گیاهان به گوش می آید...</font><br></div><br> text/html 2014-10-17T17:54:30+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی زندگی کنیم! (5) http://alirezaie92.mihanblog.com/post/273 <div class="b" id="7XQY" align="center"><br><div class="m2"><font size="2"><span><img src="http://www.qomefarda.ir/media/photo/52dcc23940aa6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="248" hspace="0" vspace="0" width="425"><br></span></font><br><br><div class="m1"><b><font size="2" color="#3333FF"><span>اشف قلبی، ایها الساقی الرحیم؛</span></font><font size="2"><span><font color="#3333FF"> بالتی یحیی بها العظم الرمیم...</font></span></font></b><br></div><font size="2"><span><br></span></font></div> </div><div align="center"><font color="#3333FF">&nbsp;"شیخ بهایی"</font><br></div> text/html 2014-10-12T19:40:38+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی عمارت کن مرا آخر... http://alirezaie92.mihanblog.com/post/271 <div align="center"><br><img src="http://media2.afsaran.ir/siJrLMm_535.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="225" hspace="0" vspace="0" width="422"><br><br><div align="right"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <div align="center"><blockquote><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">دگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">که هر بندی که بربندی، بدرانم به جان تو</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نخواهم عمر فانی را تویی عمر عزیز من</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نخواهم جان پر غم را تویی جانم به جان تو</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">چو تو پنهان شوی از من، همه تاریکی و کفرم</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">چو تو پیدا شوی بر من، مسلمانم به جان تو</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">گر آبی خوردم از کوزه، خیال تو در او دیدم</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">و گر یک دم زدم بی تو، پشیمانم به جان تو</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اگر بی تو برافلاکم، چو ابر تیره غمناکم</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">وگر بی تو به گلزارم، به زندانم به جان تو</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">سماع گوش من نامت، سماع هوش من جامت</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">عمارت کن مرا آخر، که ویرانم به جان تو</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">چه خویشی کرد آن بی‌چون، عجب با این دل پرخون</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">که ببریدست آن خویشی، زخویشانم به جان تو</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">تو عید جان قربانی و پیشت عاشقان قربان</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بکش در مطبخ خویشم که قربانم به جان تو</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></font></p> <font color="#000099"><br>دیوان شمس حضرت مولانا</font><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Print</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></blockquote></div> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Print</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div></div> text/html 2014-10-10T03:29:30+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی دمی با مرحوم نادر ابراهیمی! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/250 <div align="center"><img src="http://www.wallcoo.com/flower/CHN_FLOWER_1024/wallpapers/1280x1024/%5Bwallcoo%5D_flower_photography_A085065.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="271" hspace="0" vspace="0" width="428"></div><br><blockquote>مگذار که عشق ، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود !<br><br>مگذار که حتی آب دادنِ گلهای باغچه ، به عادتِ آب&nbsp; دادنِ گلهای باغچه بدل شود !<br><br>عشق ، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست ،<br><br>&nbsp;پیوسته نو کردنِ خواستنی است که خود پیوسته ، خواهانِ نو شدن است و دیگرگون شدن.<br><br>تازگی ، ذاتِ عشق است و طراوت ، بافتِ عشق .<br><br>&nbsp;چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند ؟<br><br>...احتیاط باید کرد . همه چیز کهنه میشود و اگر کمی کوتاهی کنیم ، عشق نیز .<br><br>بهانه ها جای حسِ عاشقانه را خوب می گیرند!<br></blockquote><br> text/html 2014-10-03T14:35:19+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی ناز تو... http://alirezaie92.mihanblog.com/post/269 <div class="b"><div class="m1"><br><p align="center"><img src="http://axgig.com/images/10154742648885411444.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="223" hspace="0" vspace="0" width="464"></p><br></div></div> text/html 2014-09-29T08:20:57+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی شمس جان! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/267 <blockquote><br><div align="center"><img src="http://persian-star.net/1390/2/07/10in1/019.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="349" hspace="0" vspace="0" width="317"><br><br><font size="2"><font size="2"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">برایتان ارزو دارم تجربۀ دوستانی مهرمند و نجات بخش را که رهایی ده دل وجانتان باشند از تمام آنچه جان بر لب می رساند و راه بر نفس می بندد و بی معنایی را مهمان لحظه ها می کند. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">دوستانی که تو را از خویش می دانند و آنچنانت غرق در وسعت وجودشان می کنند که تو بارها و بارها برآستان کرامت انسانی به سجده می افتی و زبان به تسبیح و ستایش خالق این موجودات لطیف طبع می گشایی!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">بسیارند کسانی که تو را دوست بدارند و خواهان همراهی تو باشند؛ بسیارند کسانی که از شادی تو خوشحال و ازدیدن غم تو مکدر شوند؛ اما تمامی اینان تا جایی با تو همراهند و زمانی که به دو راهی انتخاب برسند، اولین و آخرین ترجیهشان خود هستند و بس!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">رفیقان اما، تو را بر خویش مقدم می دارند و در واقع همراهیشان با تو به خاطر توست نه به خاطر ترس از تنهایی و پرکردن چالۀ نداشته های خود و یا …</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">آنان تو را رفیق خویش می خوانند و با صبوری تمام بار رنجهای زندگیت را به دوش می کشند و تا آنجایی که ظرف این دنیا مجالشان دهد صادقانه و با تمام وجود همراهیت می کنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">بودن با انان آداب و ترتیب ندارد، بی آدابی تو را به هیچ می گیرند و نپختگی و خطاکاری تو را به دیده خطا پوش <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>می پوشانند؛ آنان ولایت در فهم و ولایت در جان دارند. می توان آنان را فارغ از تمامی ملاحظات، در حریم خویش راه داد، بی مهابا راز دل گشود، سینه ای سبک کرد و راه جست.</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> <br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">این رفیقان فارغ از نقاط ضعف و اشتباهاتت؛ همراهی ات می کنند ودرست در زمانی که در دام غربت و تنهایی و استیصال افتاده ای و دوستان واطرافیان همه از همراهی ات وا مانده اند یا که بی خبر از احوالت به خویش مشغولند، تو را در می یابند و رهایی ات می بخشند و تنهایت نمی گذارند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">عمیقا معتقدم که حضور چنین کسانی یکی از ارکان معنابخش <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>به زندگی است؛ حضور مَحرمانی که مرز فارق میان مَحرم تن بودن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و مَحرم جان بودن را به خوبی ترسیم می کنند و هنر عشق ورزیدن و رسم رفاقت و همراهی را پیش چشمت می گشایند.</span></p></font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">منش زیستی اینان، وجهی دیگر از عظمت وجود یک انسان را نشانت میدهد، نگاهت را جهتی دیگر می‌بخشد و تو را به شکستن مرزهای خود و ناکرانمندی فرا می‌خواند.</span></font></p> </p><font size="2"><font size="2"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">داشتن رفیقی<span style="mso-spacerun:yes"> </span>چنین مائده ای است آسمانی و مبارک؛ <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">رزقی است عظیم وبی حساب</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> و خیری است کثیر و جاودان <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">که جانت را روشنی می بخشد و راه رشد و رویش را در سفر ابدیت هموارتر می کند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">برایتان آرزو دارم مرهمانی از این جنس را نه کسانی دوست مانند و ابن الوقت را !<br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">جانِ جانی که حتی زمانی که دستش از این دنیا کوتاه است نیز راهگشایی می کند و ارامش می بخشد!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#3333FF"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">«اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لناعیدا لاولنا و اخرنا و ایه منک و ارزقنا و انت خیر الرازقین <span style="mso-spacerun:yes">» <br></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA"><br></span></p> </font></font></div></blockquote> text/html 2014-09-28T17:32:03+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی پاتوق خانواده http://alirezaie92.mihanblog.com/post/268 <div align="center"><img src="http://www.patoghekhanevade.ir/image/data/Header.png" alt="" align="bottom" border="0" height="114" hspace="0" vspace="0" width="332"></div><div align="center"><br><blockquote><font size="2">به درخواست عزیزی ارجمند، آدرس سایت "پاتوق خانواده" به خوانندگان این وبلاگ تقدیم می شود!<br>شما می توانید کتابهای خانواده را با تخفیف از این سایت خریداری فرمایید!<br><br><font color="#000099">http://www.patoghekhanevade.ir/</font><br></font> </blockquote></div> text/html 2014-09-13T20:41:32+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی زندگی کنیم (4) http://alirezaie92.mihanblog.com/post/266 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUEBIUFBQUFBQUFhgYFBcXFBQUFBUWFhUVFBUYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGiwlHCQsLCwsLC0sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsNywsLCwsLCwsLCwsK//AABEIALoBDwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAAIDBQYBBwj/xAA/EAACAQMCBAMFBQcDBAIDAAABAgMABBESIQUxQVEGE2EiMnGBkRRCYqHBByNSsdHh8BUzghZykvFTVCQ0Q//EABsBAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQYH/8QAKhEAAgIBAwQCAQMFAAAAAAAAAAECEQMEEiEFEzFBUWEyIiNxFBVSgbH/2gAMAwEAAhEDEQA/APcaVKlQAqVKuUAdpVzNLNAHa5moLq7VBljj06/Ss9f+JwNk9n1POqcmeEPIm0jTMwHM0HNxeFfekX65/lWHvuL6xvJnbfJJqvm4kmAQd+u361mes+EQeT4R6CfENv8A/Jn4K39KkXjluRnzkHxOP515RdcVAOQT6DBqsuOOdcEnpgU1qm/QlN/B7fBxSF/cljb4MKLDV88ScfbqPzP8qms/EjKc6yvpqb9DVizv2iW8+gc13NeI2njaVfdnkPxOR9Gq3tv2lyqfb0P+X5iprOvgakmer10VhbD9pMDECRGTPUEMB8tjWt4dxSKcZhkVx1wdx8RzFWqafgkG0q5mu1IBUqVKgBUqVKgBUqVKgBUqVKgBUqVKgBUqVKgBUqVKgBUq4aVACNCXvEEiHtHfsNyflQPGeL6PYjxq6/hrK3Nxk5Ztz3POsmbU7eIlcslFrf8AiR/uYUZxvuar7jxBNnaRt/Rf6VXMxIORnHft6VDK+SNxnoB12rBLNN+yh5JD7i7kcku51d+W3bNBOc82/wA9Kb9oye+f83qKZsggDcbc886zuUmxWJ5MZwc478/rQjSnnzG4xk0rh8DnpYbEd/iaBuH5ZONj86nG2KyVpttjgfIHl0zQxmG2x5fU96Gmn57f3qMynAznB3A2rQkMlklzz3we3ShpCu+Bn4jI+tMdiB0AH1oWSQ8icD4VeixHZLVG7D4Ggjw7Pusw+dTq47nHyrjTHbG/0qabJoiEcq/e1Ubw7i0sLiSKQo47bHHY0MJuxNTpIjbON+/9DVgz3n9n3iQ31uXcYkjYxvgYDHGQw+VamsL+y24tUtxBbkiQe3IHILux5uMbEfDlW5zV8XaLDtKlSqQCpUqVACpUqVACpUqVACpUqVACpUqVACpUqVACqs4zf+WuB7x2+A71Ys2OdYXi97qdieh/Ks2py7IkZukC3MmSSD8/1qAEZyBkHbPauCTfP0FO8zHPA+A9dtq5a55Mr5I5pPZJU6tPbt2NQ3UikBuhG2D16jPT4057g5zsOeSQN2P3j6UNKQwUEBkBJyOmnmfhnpVijZECmjIVd8DHbc5J/wDVQzucKBsT2+O+T3oi5c6CVxzAY52yTt/29DgUK/srk4LFs5GMlSp+nLNLYAPcuWJyBkA8+uNt/Wg5MEBuoG+euOWO9KYllwDlzu2/INgKPiajkmAOknYbFupHoO9NRodEEr5Jxy+9/QUKZdzuAP51LMcErnCZ78xVfM2RkDmcb/ltV0UTof5nMKOfM/3qAnrvn8qUsgGCeXoahd9XXAzVtE6Olv8ANqaX7HNMJ7Uwt6VMnROZTj+1c8yhvM9a6rjqakhpF/wPi7xOpQ6WUgqRty5f0r3vwl4jS8iyNpFwJF7E9R6GvmdZR1/Pt8a2PgzxE1vLHIm4zpkXO7L1/t8KlF0ySPoYUqHsbpZUWRDlXAYH0NEVeMVKlSoA4TQPCuMwXKs1tNHKqsUYowbSw5g45GpOLWnnQSxBihkjePUOa61K6h6jNY+y8HXSRzt9sijupfswWSG3EcYFsxZfMj1e2WB0sewA5CgDR+HvEMV2jsmtGicxyxyLokiYb4dTyBGCD2NFz8UiSF5zIphRGdnBDLpQEsQRz5GssvhefyL03d6hnuoViaVYVjiijjV9IK59r/cfJJ5HHSsRwbg/EJLS7PD7uBrZbgvGkdqFSd4fKdvsyltKoXQjHJirHk1AHsnDr5J4o5Ym1RyIroe6sMg/nTri8RCiu6qZG0ICQC76S2le5wrH5V5NwLiNxNAy2fEo7a3gkW3k8y0PnmWZ92KsNMZaSRgqDZcAVZ8I4O/m2KT8TintopWNonkBbiRrZXXSZe6gHUR72n1oA9NpVwV2gBUqVKgCs47PpjO+MnHxFYW4O+9avxWfZX51ilWSaTy4hlhzP3VH4j+lcfW5UpO/RXKLlwiVjgE9uX9qCmuRvqI6f2rV2fhdAMyszt13wvyA6UVH4dtgc+SpPrv/ADrjLqULpIs/pPswklypDBiMBenqMZPeoP8AVwGAQAKQ27dAK9Hm4BbtzhT6AUE3hy3X3YlHyq7+5qK/EcdHb8nnF/doVCrpCswBByRgPlSfzyfWoL+ZfaXPsgZCgba84Lj5d69Cn4BAc/ul+gqnvPC8DclK/A4/lSj1jHdNEnoJemYS4uj7QQe8Vxn3j25VDxGXluN/aIH3WOxya1knhKIHYtn0NV934QHRj9a0R6jgfsS0U0Zaa4JYBTyHp+XpQcspGfy7fGtRL4V/Ef1qFvDYHU1oWvw+mSWjkZaSXt8/7VG0x/KtV/oIqNuEL2FTWux+ia0jMyX/AM5U2Ru+K0b8MHahZOFCrFq4MT0zRQMcdPga55tW0vDCKDlsTnlWmGaEit4pIF1Udwu5Kt6bD13zihhbHrn6VNFByOe35HNWbkQpnvv7JuL+bbGJjvERjPPS39/51uxXkf7GoG86VwfYCYYdNRPs/wAjXrlXRfAztMWQEkAjIxkZ3GeWR0p9ef23EhaPxyYkZSeJhncantYQmrcYXUwySQAM7jFSA9ApVjvA3iyW5LQ3cSpOocrJE2u2uVjYJI8L/hZlBH4h8rKDjKxx3LS3CzmCZwwSPS0erBig0g+0+HRQepNAFxe2ccqFJo0kQ81dQynG4yp2O9K1tUjRUiRURRhVUBVUdgo2FV3BvEEdxbtPh4lQyLKso0vC0XvrIOhHP4GrG0u0ljSSJg6OodWHJlYZBHyoAekIBJAALHLEAZJ5ZPenFBtty5VX3HE/LkYTKI4VWMiZnQI0kj6BFpzkHJXc7HUK5NxhVu47Uo+qSGSZXx7GImRWTP8AF+8B/wDdAFlSzQ0l5H5ghMiiVkZwmoByikKXA54BI3qo8Hujxu0ZufZdrdlnkZ2U2zNHqGonBbGonrkZoA0NKlSoApvEloZIjpGWHKoeG8PWGMKo35sf4m6k1eScqAevM9cSiuPZbi8jK6K5XRXmMbpmgdQ0tSu1BzSVqnJVwShEGvNuVAMB1rCePfFkonMMDsix4DFdizkZPtdAKD8K+Mn8xYrl9aucK5xqQ9Ax6qeVan0fM8PeX80SWoipbTfSLQzVO560K561zIpmgEuBQM5AFHzHrWR8a3pjgODgudHyIOfyFdHSYnlmofJCctqsB4n4sjRiI1L4JBOcDn023ozh/EUnXUm2OanmPp09a841Zq88ISkT43wUOfkc/rXpM/T8ccVx8ox488nKmbEim6KkauVxrN5GYh2qKS0FE04VJTaE4orhYCrSw4TGw0sowQR67+tcC1Y2XSrYZpWVSgqPTvBXBYrW1RIAcMA7FjlmY8yT+lX1V3h45t4/+39asq9Nj5imc1+RVleO/s/sbufz7iJmkIUPiR1WQJ7okVSA3atVXM1MRRWHh+1svMltbbSSuCsQJJA30xxk6VydzjGcDPKs7DatNHf3F5w+XRdeVEtqoBmkSDVpkkwwCyMW552CLucVv67QB554bil4dw99HD5GlnlklS1jbWIg4VUjllcnGygsd92O1aLgPC5oOHJANCzrA4Gn/bSVwzBU/ArNgegqxveLxRTQQOT5lwZBGAM5ESa3JPQAY+ZFWFAHlT8de4s/9Ok4NetKYVgYOoFurqoAf7QTyBAbUBnar7w14Tj4fNm3tHcssUbTtcasK2oy6Ec5UBkjyBz1DtW3rmaAPPeM8ITi16iTWc0cFqrk3Dh4ZJXfZY4eTFBuxJ6gd99pwThEVrCsFuumNM4GSSSxJZmY7kkknJo+lQAqVKlQAx+VAPVgaAlFef67jbgmW4vJHXCa7UbmvHvhmlKzkj0BctU8r0C0wOcEHBI27jmKlubLoRPE/G8RS9nDZ9p9S+oYA5/Ss1JJjl03r2Lxp4ZF2oZSElQHSehH8LfPkawFp4FuWkAmCogPtMGByPw4717bRdTwz063SSaXKMeTDLfwejcNudcMTnm0aE/EqDT2amqgUBRyAAHwGwqNjXlJ1Kba8WdCKpHJKyvjWwMsB0DLI2sDuBzH0rSuaGkArTpcjxTU16I5I7lR4s/+d/nWv8JcOK5lcEagAueeOpx0rS3HDoi2oxpq76Rn411/Su5n6issNsVVmfHp9rtkZpVxxkc8fDnWZlu7pJvKRlkOARlR7p5ZO3SsuHB3b5qi+eTb6NRXQKD4fHLjMzLn+FRgD59TRwFUzgourskpWPQUda86DWrTg9sXkVR94gU8cW5JEZvg9V4HHpgjH4R+e9WFRwpgADkAB9Kkr1cFUUjlvyKsPx3xhax3E1pxKQ26hoXgb96olQBHLCWPtICpXbZeua29RT2yPs6K2P4lBx9akIwUP7SeHQhFt3lktxI3mzlLhoofMLONUjKSSzkADkAeYxinH9rVllseYQJFAbypcNb4Gu6Hsf7atqU/9vrW7FumnTpXT/DpGn6cq6IF/hXlp5D3e3w9KAMHY37Xk3Crpl5z8QVSFZVaHy5lik0tuAyxxnfv61uHvEEixE+26u6jH3YyoYnsMuv1qYRjbYbctuXw7VmvE/A7qSaK5sLhIZo0eJllQvFJG7K2CAcggqNxQAHwPxG91euI7y2WOJ5omtNObkiJmQzFtQK+0MgBSNJGdztYpfRxX00fkury24uPM1ErN5P7t0Rc4UqGj5Yzr+oXBPDl19oF1fzW8kqKwjWGDy1VnGGaSQ5d9tgOQyTucURwzgt0J5bm5nilm8sxW6KjJBAhIZsgksxZlTJz936AFb+zvxq1/JcJJozGI5F0JImlZdQMTiQZLoUwWGxzWk4Bxn7SJgY2ieCd4HVueVAZGB5EMjo3/KqjhXAbyL7TO9xDLeT6FVjG4t4Yo9RSNYw2rGXc8981ZeFODPbRN50vnTyyNLNJjSHcgKNK/dUIiKB2WgC7pUqVACNCXKdaKNNkXIrLrMHexOI4umVpoeQ0RMpBwaGc18+z4ZY5tM3Q5KTxFPcLGRaRB3I95nVVT1wdyayPgq4lhkltLraXPnLuDq1e/g9dzn61v5KyfjHhTSBJ7f8A/YgOpPxL1T12zWrR5oSg8Ekkpe/v0Tkmqki2mFBS0NwLjiXUepfZdTh0PvK3w7dvgaKlrPPDPFJxkuS5ST8ArChnFEPUT1ZEYM9CymiJKHkFaIiB5BQziipKGlONzsBuc8h8a1R5AhlkCgsxwAMmqTw7GZHlnP3jpX4Dnj8hQvFL5rqQQQe6T7Td8cz6LWotLYRoqLyUYHr6muhJdjFT/KX/AAo3dyfHhDwK6KdiuYrEkW0Pjovh/GPIuYMHcuCR+DOD/npQEkwUZNZn7WXuC/XG3p2ArfpMVy3P0ZtTkSjR9Poe1dLVS+G+JrLBGVcMwRQw6ggdas9Vd5NMxE2uuF6gL1HNOFUsxwqgsT2AGSfoKdgFF6ylwiDisSfviZYJLgn7TN5QMDRoqiANo+/nlUs2uW2+2WsardvZ5i1sWRQ4EoRwDpO/Xv1xUdpm4uLG9RcRtZTas81Nx9meNcf8X/8AGgDV6qhvr+OGNpJnWONcamY4VckDJJ5bkUx2ODpODg4JGQDjYkdhzrCf6vezWdufsUfEUkW4huVDogkeKXy45k1jBjcI7cvvA7UAejIwIyORqB72MMylxqRBIy59pUOrDEdjob/xNU3gywlt7GKGUBXUPpTX5giQuxih8z74RCi566ax9nZcWs5ftTWsd7LJGYJxHdNqfBDxzfvVCooJddCgAaqkBqOB+Jprx43trQrZtkm4lkVS4wceTCuWOTjdiOu1akVlfANhNGk7zWwtBPOZVtxIJBFlFDnKgBdTAtpGw+daoUAdpUqVACrhFdrlAEFxBqHrVVIpBwaL4jxeOLYnJ7DnVB/q/mTLn2Q4I58iOprz3VcGLJzH8i3Hl2efATLQctF3KMm7D2ehHKhncGvL5MMsbpnQjJSXBh/E/ht/MNzYsY5ubKDgSfpn0OxqusPG4zovI2icbFgpxn8S81/Ot/IM1Scb4HDcD96gJ6MNmHwIrfg1eOcVDURtLw/aISxtcwZDBfxSDMcivnsQfy506QVj+IeAWBzbyg9g3st/5Cq5+D8RT3TIQP4Zcj8zWyOh08+ceVf7I92a4aNvJQk8oXckAepAH51jHteInY+d82AH1zUa+F7qQgyED1dyx+gzV8en4o8yyKvoXek/ES54h4mhTIRvMbsvL5tyHyzWdlubi8bSowvYEhV9Xbr8Ku7PwjGv+65c9h7K/wBTV5BEqDSgCqOgGBVyzafAv2lb+WCjkn+XABwfhCwLgbsfebv6D09KPNItUcko71ilOWSW6RfFKKpD80PPchQTQlxf42G5qtvLrbLHfH0rTi0zk+fBVkzKKIOL8TJOFOO1BW0+n45qulnyxNMEp712ceJRVI5sm5O2bXgPG5Y3DxuynYnBOD6Edq9o8Oca+0RBm2ce8Onxrwjw/bGRlAB7k9gK9R8JT/vnVfdWMDn1ztUL2zpEkbky013B2O4IIIPIg8waE82l5lX7mBmE/Z3bD2RcXvkf/X+1OIAP4Qo3078s1sIsKAqgAKAABsAAMAAdAAAKqk41AZ2thKnnqocx59rSRnbucb4G4BB60654oqTwwsCGnEpRvuaogrFCf4iCxA7IadsCfjXDEuozFM0oRveEcrR6h2YrzHoaPsYkijSONQkcahEUclVRgAUFa3yOzqjqzRsEkAOSjMAwVuxwRUa8WX7R9nIIfyfPBI9ll1lGCnO5U6c9tQpgXaPUqvVPBdOolafy0RGYqQ5OIQoOuXUBpb3s42wBVFY+OLOSfe98pdAQQzRGHU5bIlR5FBbIwMZ61NAzdB6cGqmsrwm4njM0baFhYRKuJYtYbJlbPtasZGwxj1q0DVIRPSpgNOzTA7QnEJSsbMOYFF0PcqGBVuTAiqs17HQHn15NkknrQE8u3qOVWHHbRoXII9nmDjY1m7y72Oa4Sh8kJJtG98OcfEo8uXSMDHoemMVLx3hbKpkt0L4GSinDH1TOxPoa8tjv2UgocYrXcC8aaQFcrnPtZbfGOg71LtwnHbkV/fsjjzyg6A7XxFBIxVZArqcMj+w6nqGVuRox5qP4rw/h99hpYVaRzpLqdDqR+IYzVK/gRYixg4hLGg6HSwHyNZMnS8Lf7cq/k3Q1fySPPQ8s4ox/CtwFyLyJx11wENjvlGqvuuBTr/8A0gO2dtYPzB5VQ+mTj7RatVAhkmFCyXNCXNrIAxMkfsnB0hifSqu5QjOqUZHMDc1dDQy9h/UwLSS7FCzcQA61UED70vTPQVA0kI31at8bmtcNCQepXosJeKZ2Xc+nOhi8j8/YHr7xoZ+LxryAGPhvTIvtFxtDExH8R9lB8WbpWvHpVH0Uyztk1xdJGDjJPU/qazl7elzuefKtA/hkjBuZx30RjJ2/G2FoqCWCDa3jGce+3tuf+R5fKtEXCH2ylyvyZyz4NcS48uCRs9dOF+rVp7HwKoANzPg59yPGMdix5/IU5eMynA/rTmvHY7t8qUss2vFBuRb+ZFCmi3XGevMn4mtT4NtfLiLHm7Z+VY3hNkZXCj/B1r0WEAAAcgABUccW3bJIO8ynLJQqtUmqtAyltuAOLoSvc64Umlnjj8pRIkkqsrAz+8U9ptvRe1Af9JXRVFfikjG3KtakQoDG6DSrSnJMvsErjIznJ7Vqs10GnuYFBwWyBS6ilu2lubpZFeVYfJ0iJfJygAxlS3POTmon8K3jFJX4q5uYsrC4t41jWNwBKrx59vVhd87aeVafzKeGp7mIzC+Fr8EunF282XHnFrWNo2C7J5cf3cKSPWibrwXI+iX7fK16jArcSxpKoXGDGlufYRTzyN8gHNaNHqXzwMaiBkhRk4yzHAUdySeVNSYAHhbgc0Eks93dfap5Vjj1iJYlWOIsVXSvM5djk+g6VqUaq+N6KjarLEGKakFQIamQ1JAOqOaMMMGnmlSatUBm+Jz6SY7hcodg2Nm+PY1luIeFBJqNtIuMEgHn6KDXot5aLIpVxkH/ADasdxTg8sGWiZiuenMfEfrXMzaWUJbolcnJHnN34YvlORaysD/DpP65FBXXCrtR7VpOvr5TEfkK9Dfjsw+9+QH1NDyeJpQDvv36/WqHk58FTnFnnn2+WD31dM7e2jrkdssBR8fjJhknrjOMHlyyTWtt/FkgOJwrrzGQGH0IqKbjdo2ky20DsD7TNAufkFA3ouD8oP0/JnpfHjlTnkfxHJ+JqnuvFTNtg4PvaTz2wAfStXd8atVbVHa22o77wKSG6EZGAKgl8VOCSsSDfK7KMZ+W9S/R/iO0jFz8RuHwI0l5AeyjdPUCoo+E3sikiGTSDgsRoC57lsVppvElw2cvgenQ9DQE/FJmzqkbfnvsaujJr8Yj3Ff/ANJTZHmzRIMgHdnwTy6Y/OnR8AtkB864Zzk4EYCqR3ZjnHyrjtnmT9aa8farN0/kdsI822i0+RAuRg6mGps/F84+VMn4vK+faIB9enb4UOI6kCelKl7GMk3HMk0o4+n1qZFqRE7UCYxVou2jLEADJPKuW1sXOAM1rOE2AjGdix69vQUeSyEQ/glj5S7+8eZ/SrdHoGNqJjarFwWUFK1PBqFTUimpoCZacDVXJwiFmdmUkyPFI3tvu0P+2cA4AGOQ2PWirS0SMuUBBkcyPkk5cgAkAk6RsNhtTpAQXPiG1jmWCS4iWVjgKWGQdsBv4Sc7A86Nkv41eNGdQ8mrQMj2tIyfyrJXXhJpkkGpY2a4vAxaMSeZBPJq9CHGlSjc1x60/wD6Fs1ZkSwjaNzGC7XEnmKPbLFAd10kJyI1aj2p0gLrjdxbyBo5ZwgiMTyAaSP3hIh1alPJwrDHIoM7UFxm7WRrQEnNrxSGF2fSNbCInXkbYYSKelKLwHw9dP8A+Ih0asamc5189eW9r0znHSrFPC9r9l+yeQPs5OrRqf3s51a86tWeufSnaEW/C+KCWSePSym3kWMk8nDRq4dcdNyPl8quYmrM+FuFR20bxQ24gQSuQBIZDINsSsx3BPLB5YFaKKmAfE1EKaDiNFJUxE1KlXKkBxjUMm9TGmMKCDKDivAY5QcDSx6j9ayPEfDsiZ21DuP1FejstCTJVGTTwkRcUzyZ7A9eYz9KBnsTzXevVb3h6P7yKflv9aoLvgC/dJH51nlpZLwV9s86kt8HcetMa3O+3+elbG54C33ar5ODOOa5qPbmvQbTNG3qJ4K1S8BkIyqEj06fKq64tQnvhgR+Fv6UU0Oig8r0rojParB54x0c/wDA/wBKj83OyRSNn8OKZKmCLD8acI6tE4XcN7sOn4n+dcl4NIu80yIOy4JpElFlaIsUdb2JO52B+v0rscSg/u1J/E+5+Q6VZ2sB65NFMsjBE9lEFGFH9asYqhhh2oyKI1JImSJRMdMSKiY4qsSEdWpVNdWOpFjqSAZUgp4ip/l0AMUU6pBHTglOgIgKmQU5UqVUp0I7GtGRCokSiIlqaQE8VErUMa1MKsoRNmuE1yuigRylTqbQJkbrUTJU7Uw0CApIaGlt6s2qB6AKd7T0qB7IdquDUTigVFMbMj3SV+BxQtxaSH75/nWgIqOQUmrAysnDZDyY/Qf0od+HzdJGH5VrjULCo7UNGNl4RI3vSuf+RqNfDo6jNbE01hScESM1FwcDpRScPq6Arqio9uIytSzqdLSrBBUqCntQAKW1TLb0aK6adIdgwgqQQ0UgpzUbUFgoiroiowCu4p7UFgoi9KcsVFUhRQrIBDUixVMKVMBJHU8aVxakSpASIKkApiVKKAP/2Q==" alt="" border="0" align="bottom" height="192" hspace="0" vspace="0" width="345"><br><br><font color="#000099" size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ولا تنس نصیبک من الدنیا</span>!</font><br></div> text/html 2014-09-12T02:59:06+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی دغدغۀ همیشه! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/264 <div align="center"><font size="2"><img src="http://sorkhehnews.net/images/imgnews/281frotel.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <blockquote><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">سالهاست سوالی مدام در ذهنم بالا و پایین می شود؛ <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">هر از گاهی که خدا توفیق می دهد و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از نزدیک با بزرگانی از اهل علم و اندیشه و عمل مصاحبتی دارم و شاهد توانمندی ها و ظرفیتهای بالایشان هستم تمام وجودم لبریز از درد می شود که چرا باید امثال این افراد هر کدام در گوشه ای از این کشور یا دنیا مشغول کار باشند و بی خبر از حضور یکدیگر و بی نصیب از همراهی هم؟!</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">گاهی برخی از این افراد حتی همدیگر را نمی شناسند و گاهی هم علارغم شناخت ، تعاملی ندارند!</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">دنبال علت میروم؛</span></font></p> <div align="right"><ul><li><font size="2"><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">برخی خصلت گوشه نشینی و گمنامی دارند</span></font></li><li><font size="2"><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">برخی دیگر از <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>رنگ و بوی سیاست و حزب و تجارت و … فراری هستند و از همین جهت هم شرط همراهی ای که مد نظر طرف مقابلشان هست را ندارند </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></li><li><font size="2"><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">عده ای دیگر علارغم تمایل؛ کمتر از کار تیمی و گروهی و سبک و سیاق و مؤلفه های آن باخبر هستند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></li><li><font size="2"><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">عده ای دیگر خصلت تک روی دارند و یا اصلا دیگران را به حساب نمی آورند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></li><li><font size="2"><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">برخی هم گرفتار دغدغه های شخصی هستند و …</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></li><li><font size="2"><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">برخی هم مشغله های متعدد و فراوان و فاصلۀ دیدگاه ها را بهانه می دانند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></li><li><font size="2"><span style="font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">و…</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></li></ul></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">هر چه که هست، سبب شده تا ما شاهد شکل گیری مؤسسات و نهادها و مراکزی باشیم که هرکدام فقط سر به کار خویش دارند و کاری با دیگران ندارند آن وقت نتیجه چه خواهد شد؟!</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">حال این مورد را هم در نظر بگیرید: حلقه های واسطه ای که نیستند تا فاصلۀ نظریه پردازی های خشک و انتزاعی را با واقعیت زندگی مردم کم کنند و کمک کنند تا اتفاقی اساسی در تولید دانش&nbsp; حوزۀ علوم انسانی و کارکردیابی آن شکل گیرد</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">البته که کارهایی در سطح ملی در حال انجام است و پروژه های کلانی هست که برخی از فضلا و فرهیختگان مشغول آن هستند؛ اما آیا این میزان کافی است؟</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">بگذریم که برخی پروژه ها هم تنها و تنها در انحصار برخی گروه هاست و گویا دیگران اصلا صلاحیت طرح و پرداخت چنین عناوین و مباحثی را ندارند</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ما ایرانی ها کار تیمی و گروهی را کجا تجربه کرده ایم؟! در مدرسه ها؟! در دانشگاه ها؟! در حوزه ها؟!</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">اساتید هر گروه علمی چقدر نشستهای علمی برقرار می کنند و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سعی در پوشاندن خلأهای موجود دارند؟</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">برای یک دانشجوی علوم انسانی هم افزایی کار گروهی تا به چه حد می تواند مسأله و دغدغه باشد؟! </span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">حال این را هم اضافه کنید که نظام آموزش کشور، طراحی رشته ها، طراحی دروس وسرفصلها چگونه تنظیم شده و چقدر بازخوانی و تکمیل آن مدیریت می شود؟!</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">آیا لازم نیست نهادهایی به طور رسمی و جدی عهده دار شناسایی، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>برقراری تعامل ، جهت دهی و حمایت نیروهای تولید علم کشور شوند؟!</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">چندین بار سعی کردم به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی کشور، به سهم خودم کاری در این زمینه انجام دهم وبرخی از بزرگواران را تشویق به همکاری و همراهی کنم و زمینه ساز آشنایی و مصاحبتها شوم اما…</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">برای همراهی کردن با یکدیگر باید قدری از قالبها و چارچوبهای سخت و دیوارهای ضخیمی که بین هم کشیده ایم بگذریم و قدری به دیگران هم مجال حضور دهیم و …</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم</span></font></p> <font size="2"><br></font></blockquote><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" QFormat="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><font size="2"> </font> text/html 2014-09-10T18:07:58+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی خواهم به یک مشاهده شیدا کنم تو را! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/263 <div align="center"><br><br><img src="http://images.persianblog.ir/2325_6TmmBTJR.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="2">با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را...<br></font><br></div> text/html 2014-09-04T19:01:45+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی به رسم شبهای آدینه! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/236 <div align="center"><br><img src="http://up.hammihan.com/img/userupload_2013_15246451541379000163.2548.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="205" hspace="0" vspace="0" width="384"><br><br><font size="2">با یاد کردی از گذشتگان و سفرکرده ها بخوانیم <br>و پس<br>به غنیمت دانی حضور همراهان، به اکرام برآییم!<br><br><font size="1">شب آدینه به روشنایی و نور!</font></font><br></div> text/html 2014-09-01T21:37:17+01:00 alirezaie92.mihanblog.com علیرضایی به زبان بی آداب و ترتیبم! http://alirezaie92.mihanblog.com/post/261 <div align="center"><img src="http://img.labkhandezendegi.com/2014/04/8042041277.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></div><div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <div align="center"><blockquote><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:12.0pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تمام جانش ایستاده قامت، به احترام آمده است، با همان خوانش همیشگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<br> <br> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">وگر به کام رسد همچنان رجایی هست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br> <br> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">التهاب این شعر را و معنای خلقت اشک را تنها تو می فهمی و هر که از ماجرایِ حرمتِ مجنون چیزی می داند</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br> <br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در اینجا سالهاست که به شوق دیدنت همه&nbsp;بود و نبود ها از خویش رفته <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:12.0pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">باز هم بوی خاک باران خورده <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>می آید، قدری دیگر رقم خورده و جان ها خود را شایستۀ سوگند یافته اند</span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:12.0pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">والضحی، واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک و ماقلی...</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:12.0pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">جانِ جان امروز جانی می‌کند...</span></font><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></blockquote></div> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div>