تبلیغات
در هوای او - بازخوانی قطعۀ گمشده!

در هوای او

در دل دوست به هر حیله رهی باید کردما همواره خود را قطعه هایی گم شده حس می کنیم. ما همواره در انتظار نشسته ایم; در انتظار کسی که از راه برسد و ما را با خود ببرد، که بیاید و ما را کامل کند و بدون او ما همواره خود را گمشده و تنها و ناقص حس می کنیم و برخی از ما شاید برای همیشه در انتظار «او» بمانیم و بنشینیم و بپوسیم. برخی از ما ، دیروز، امروز و هر روز قطعه هایی گمشده بوده ایم. و تو که هنوز به آن رمانتیسیم سانتی مانتال کهنه ات چسبیده ای در گوش من نجوا می کنی:

"تو بی من ، من بی تو، ما بی هم کجا می رویم؟ ما بی دوست کجا می رویم، ما بی قلب کجا می رویم؟ تو بی قطعه گمشده ات تنهایی، و تو بی من کجا می روی، تو بی قلب کجا می روی؟ "

گاهی بعضی ها با ما جور در می آیند، اما همراه نمی شوند، گاهی نیز آدم هایی را می یابیم که با ما همراه می شوند اما جور در نمی آیند. برخی وقت ها ما آدم هایی را دوست داریم که دوستمان نمی دارند، همان گونه که آدم هایی نیز یافت می شوند که دوستمان دارند ، اما ما دوستشان نداریم. به آنانی که دوست نداریم اتفاقی در خیابان بر می خوریم و همواره بر می خوریم، اما آنانی را که دوست می داریم همواره گم می کنیم و هرگز اتفاقی در خیابان به آنان بر نمی خوریم!

برخی رابطه ها ظریفند ، به طوری که به کوچکترین نسیمی می شکنند و برخی رابطه ها چنان زمختند که ما را زخمی می کنند.

برخی ما را سر کار می گذارند،  برخی بیش از اندازه، قطعه گم شده دارند و چنان تهی اند و روحشان چنان گرفتار حفره های خالی است که تمام روح ما نیز کفاف پر کردن یک حفره خالی درون آنان را ندارد. برخی دیگر نیز بیش از اندازه قطعه دارند و هیچ حفره ای، هیچ خلائی ندارند تا ما برایشان پرکنیم.

برخی می خواهند ما را ببلعند و برخی دیگر نیز هرگز ما را نمی بینند و نمی یابند و برخی دیگر بیش از اندازه به ما خیره می شوند. بعضی وقت ها هم بعضی ها توی زندگی تو راه می یابند که از هیچ چیز، هیچ چیز نمی فهمند.

گاه ما برای یافتن گمشده خویش، خود را می آراییم، گاه برای یافتن «او» به دنبال پول، علم، مقام، قدرت و همه چیز می رویم و همه چیز را به کف می آوریم و اما «او» را از کف می دهیم. گاهی اویی را که دوست می داری احتیاجی به تو ندارد زیرا تو او را کامل نمی کنی. تو قطعه گمشده او نیستی ،تو قدرت تملک او را نداری.

گاه نیز چنین کسی تو را رها می کند و گاهی نیز چنین کسی به تو می آموزد که خود نیز کامل باشی، خود نیز بی نیاز از قطعه های گم شده.

او شاید به تو بیاموزد که خود به تنهایی سفر را آغاز کنی ، راه بیفتی ، حرکت کنی.

او به تو می آموزد و تو را ترک می کند، اما پیش از خداحافظی می گوید: "شاید روزی به هم برسیم ..."، می گوید و می رود ، و آغاز راه برایت دشوار است. این آغاز، این زایش،  برایت سخت دردناک است. بلوغ دردناک است، وداع با دوران کودکی دردناک است، کامل شدن دردناک است، اما گریزی نیست.

و تو آهسته آهسته بلند می شوی، و راه می افتی ومی روی، و در این راه رفتن دست و بالت بارها زخمی می شود، اما آبداده می شوی و می آموزی که از جاده های ناشناس نهراسی، از مقصد بی انتها نهراسی، از نرسیدن نهراسی و تنها بروی و بروی و بروی...

بازخوانی رضا نجفی از کتاب" آشنایی قطعه گم شده با دایره بزر گ" اثر سیلور استاین  

http://www.1001shab.de/artikeldetails.php?ProductID=1174&PHPSESSID=2e539cbf6d9597eb54bae0fc417defbb


نوشته شده در چهارشنبه 29 مرداد 1393 ساعت 11:23 ب.ظ توسط علیرضایی نظرات |